Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi bài Tỉ lệ thức

Câu 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng các số nguyên:

a) 1,5: 2,6

 Bài tập toán 7

Câu 2: Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

 Bài tập toán 7

Bài tập toán 7

Câu 3: Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức hay không?

  1. (-0,3): 2,7 và (-1,71) : 15,39
  2. 4,86 : (-11,34) và (-9,3): 21,6

Lời giải:

a) (-0,3).15,39 = -4,617

2,7.(-1,71) = -4,617

=> (-0,3).1,1539 = 2,7.(-1,71)

Vậy ta có tỉ lệ thức (-0,3): 2,7 = (-1,71) : 15,39

b) 4,86.21,6 = 104,976

(-11,34).(-9,3) = 105,462

4,86.21,6 ≠ (-11,34).(-9,3)

Vậy: 4,86 : (-11,34) ≠ (-9,3): 21,6 không lập thành tỉ lệ thức

Câu 4: Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không? Nếu lập được hãy viết tỉ lệ thức đó:

  1. 1,05; 30; 42; 1,47
  2. 2,2; 4,6; 3,3; 6,7

Lời giải:

a. 1,05.42 = 44,1

1,47.30 =44,1

Suy ra 1,05.42 = 1,47.30

Ta có các tỉ lệ thức sau:

 Bài tập toán 7

Câu 5: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 7.(-28) = (-49).4

b) 0,36.4,25 = 0,9.1,7

Lời giải:

 Bài tập toán 7

Câu 6: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể lập từ các tỉ lệ thức sau:

 Bài tập toán 7

Câu 7: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có từ các số sau: 5; 25; 125; 625.

Lời giải:

Ta có: 5.625 = 3125; 25.125 = 3125

Suy ra: 5.625 = 25.125

 Bài tập toán 7

Câu 8: Chứng minh rằng từ đẳng thức ad = bc (c, d ≠ 0), ta có thể suy ra được tỉ lệ

 Bài tập toán 7

Câu 9: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong 5 số sau đây: 4; 16; 64; 256; 1024

Lời giải:

Ta có: 4,256 = 1024; 16.64 = 1024

Vậy: 4.256 = 16.64

Lập được các tỉ lệ thức:

 Bài tập toán 7

Câu 10: Cho a, b, c, d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức

Bài tập toán 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top