Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1

Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1

1. Read the text about volunteer work in the United States.
 
(Đọc đoạn văn về công việc tình nguyện ở Mỹ)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
Tạm dịch:
 
Ở Mỹ, hầu hết mọi người đã từng có lúc là một tình nguyện viên. Theo thống kê của chính phủ, khoảng 1/5 dân số Mỹ làm hoạt động tình nguyện mỗi năm. Người Mỹ đã có truyền thống làm tình nguyện và giúp một người khác kể từ những ngày khai sinh của đất nước.
 
Người Mỹ làm tình nguyện không phải vì họ bị bắt buộc hoặc được cho tiền để làm tình nguyện. Họ thích làm điều đó! Những hoạt động tình nguyện truyền thống bao gồm việc quyên tiền cho những người đang cần giúp đỡ, nấu ăn và phát thức án, làm công việc lao động chung (như những dự án làm sạch và sửa nhà cửa), cung cấp  việc chuyên vận chuyển (như là chở những người già), và làm gia sư/ làm hướng dẫn cho những người trẻ tuổi.
 
2. Decide if the following statements are true (T) or false (F).
 
(Quyết định những câu sau đây Đúng (T) hay Sai (F).)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1. T
 
2. T
 
3. F
 
4. F
 
Tạm dịch:
 
1. Theo đoạn văn trên, gần như mỗi người Mỹ đều làm công việc tình nguyện trong cuộc đời của họ. 
 
2. Mỗi năm hầu như trong 5 công việc của người Mỹ thì có 1 công việc là tình nguyện. 
 
3. Người Mỹ đã làm công việc tình nguyện ít hơn 50 năm. 
 
4. Người Mỹ làm tình nguyện bởi vì họ bị bắt buộc phải làm. 
 
3. Which of the activities below are traditional volunteer activities in the United States? Tick (v) the boxes.
 
(Hoạt động nào trong những hoạt động này là những hoạt động tinh nguyện truyền thống ở Mỹ. Đánh dấu chọn vào khung.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
Hướng dẫn giải:
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
Tạm dịch:
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
4. Idea bank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities.
 
(Ngân hàng ý tưởng: Điền vào bảng với ý kiến của bạn cho những hoạt động tình nguyện)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
Tạm dịch:
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 3 Community Service. Skills 1
 
5. Work in groups. Share the ideas in your idea bank with your group members. Then, use the most interesting ideas to create a new group idea bank and share it with the class.
 
(Làm theo nhóm. Chia sẻ những ý kiến trong ngân hàng ý trên với những thành viên trong nhóm. Sau dó, sử dụng hầu hết những ý tưởng thú vị để tạo ra một nhóm ngân hàng ý tưởng mới và chia sẻ nó với lớp.)
 
Hướng dẫn giải:
 
– To raise money, we could make postcards and sell them.
 
A: We could make postcards and sell them to raise money.
 
B: What types of postcards?
 
A: Greeting cards: Happy Birthday, Happy New Year, Congratulation.
 
B: Where should we sell them?
 
A: We could sell them to students in our school, to bookshops, giftshop…
 
– To provide food, we could cook food and bring it to street children.
 
A: We could cook food and bring it to street children.
 
B: What kind of food?
 
A: Rice with fish and meat, vegetable soup.
 
B: How often do we bring food to them?
 
A: 3 times a week.
 
– To help things, we could repair table, chair, withdraw, car in the house.
 
A: We could repair table, chaừ, withdraw, car in the house to help things.
 
B: Whom will we help?
 
A: We will help the elderly people, the people in need.
 
B: How often do you help do?
 
A: Once a week 
 
– To help people with transportation, we could give the rides to the elderly. 
 
A: We could give the rides to the elderly, to help the with transportation.
 
B: How often do we help them?
 
A: five times a week.
 
–      To tutor young children, we could mentor them to do homework and help them study the lesson.
 
A: We could mentor young children to do homework, help them study the lesson and to tutor.
 
B: How often do we help them?
 
A: 3 times a week.
 
Tạm dịch:
 
 – Để quyên tiền, chúng ta có thể làm bưu thiếp và bán chúng.
 
A: Chúng ta có thể làm bưu thiếp và bán chúng để kiếm tiền.
 
B: Loại bưu thiếp nào?
 
A: Thiệp chúc mừng: Chúc mừng sinh nhật, Chúc mừng năm mới, Chúc mừng.
 
B: Chúng ta bán chúng ở đâu?
 
A: Chúng ta có thể bán chúng cho những học sinh trong trường chúng ta, đến những nhà sách, cửa hàng quà lưu niệm…
 
– Để cung cấp thức ăn, chúng ta có thể nấu và mang nó đến cho trẻ em đường phố.
 
A: Chúng ta có thể nấu thức ăn và mang nó đến cho trẻ em đường phố.
 
B: Loại thức ăn nào?
 
A: Cơm với cá, thịt, canh rau.
 
B: Bao lâu chúng ta cung cấp thức ăn cho họ?
 
A: Ba lần một tuần.
 
– Để giúp đỡ, chúng ta có thể sửa bàn, ghé và tủ trong nhà để giúp đỡ.
 
A: Chúng ta có thể sửa bàn, ghế và tủ để giúp đỡ.
 
B: Chúng ta sẽ giúp ai?
 
 
 
A: Chúng ta sẽ giúp những người già, những người cần giúp đỡ.
 
B: Bao lâu chúng ta giúp một lần?
 
A: Một lần một tuần.
 
– Để giúp người ta trong giao thông, chúng ta có thể cho người lớn tuổi quá giang.
 
A: Chúng ta có thể cho người lớn tuổi quá giang để giúp họ trong giao thông.
 
B: Bao lâu chúng ta giúp họ một lần?
 
A: 5   lần một tuần.
 
–      Để dạy kèm trẻ em, chúng ta có thể hướng dẫn chúng làm bài tập về nhà và giúp chúng học bài.
 
A: Chúng ta có thể hướng dẫn trẻ em làm bài tập về nhà, giúp chúng học bài và dạy kèm cho chúng.
 
B: Bao lâu chúng ta giúp chúng một lần?
 
A: 3 lần một tuần.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top