Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1

Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1

1. Match the words with the pictures.
 
(Những từ với hình ảnh cho phù hợp.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1  — d 
 
2  — c 
 
3  – e 
 
4  – b 
 
5  – a 
 
Tạm dịch:
 
1. Văn Miếu
 
2. Giếng Thiên Quang
 
3. Bài vị tiến sĩ
 
4. Cổng Văn Miếu
 
5. Khuê Văn Các
 
2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature – the Imperial Academy.
 
(Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu – Quốc Tử Giám)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
Hướng dẫn giải:
 
1. Van Mieu Gate 
 
2. Khue Van Pavilion 
 
3. Thien Quang Tinh well 
 
4. Doctor’s stone tablets 
 
5. The Temple of Literature 
 
Tạm dịch:
 
1. Cổng Văn Miếu
 
2. Khuê Văn Các
 
3. Giếng Thiên Quang Tinh
 
4. Bài vị tiến sĩ
 
5. Văn Miếu
 
Audio Script:
 
The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.
 
Dịch Script:
 
Văn Miếu – Học viện Hoàng gia (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) bao gồm bốn cổng chính và năm sân. Lối vào sân đầu tiên được gọi là Cổng Văn Miếu. Ba cổng còn lại là Cổng Trung, Khuê Văn và Cổng thành công vĩ đại. Trong hai sân bên cổng đầu tiên có những cây cổ thụ, những bông hoa đẹp và bãi cỏ. Sân thứ ba bao gồm giếng Thiên Quang Tinh và các tấm bia Tiến sĩ. Sân tiếp theo là Văn Miếu. Nó cũng chứa các văn phòng, cửa hàng quà tặng và một bảo tàng nhỏ. Các tòa nhà ở sân cuối cùng mới được xây dựng lại.
 
 
 
3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Te of Literature – the Imperial Academy, your descriptions with the class.
 
(Cùng với người bạn, sử dụng giới từ trong khung bên dưới để miêu tả sơ đồ của Văn Miếu – Quốc Tử Gỉám. Chia sẻ những miêu tả của em với lớp.)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
Hướng dẫn giải:
 
The Temple of Literature – The Imperial Academy is very big.The entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.
 
Tạm dịch:
 
Vãn Miếu Quốc Tử Giám rất lớn. Cổng vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Khuê Văn Các nằm phía sau cổng. Giếng Thiên Quang nằm giữa Bài vị tiến sĩ. Văn Miếu nằm phía sau Giếng Thiên Quang Tinh.
 
4. Listen and write the words in the correct columns.
 
(Nghe và viết những từ theo đúng cột.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
 
5. Listen and repeat the chants.
 
(Nghe và lặp lại bài đồng ca)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
 
Tạm dịch:
 
TRÁI CAM
 
Nước cam, nước cam,
 
Mứt anh đào, mứt dâu tây,
 
Cái nào rẻ hơn cho trẻ em?
 
Nước cam có giá rẻ.
 
Cherry jam là rẻ hơn.
 
 
 
Thịt gà, thịt gà,
 
Chip chop, chip chop,
 
Ai thích thịt gà cho bữa trưa?
 
John thích thịt gà.
 
Jill thích thịt lợn.
 
6. Write the words from 5 with the sounds /tf/ and /dʒ/ in the right columns. 
 
(Viết các từ từ 5 với âm / /tʃ/ / và / dʒ / trong cột bên phải.)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. A closer look 1
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top