Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Project

Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Project

Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society.  Project

YOUR VISION OF THE FUTURE
 
There have been a lot of changes in society over the past 30 years, and more changes will certainly continue to take place. A competition called YOUR VISION OF THE FUTURE has been launched online for school students.
 
Form a team of 5-6 and work together to discuss: 
 
– what your vision of the future is
 
– how the world will be different to today's world
 
– what brings about the change, and
 
– how you feel about it
 
Then get ready to present your ideas to the class before you can post it on the competition website.
 
Tạm dịch:
 
Cái nhìn về tương lai
 
Có nhiều sự thay đổi trong xã hội hơn 30 năm qua, và nhiều sự thay đổi hơn nữa chắc chắn sẽ diễn ra. Một cuộc thi được gọi là CÁI NHÌN CỦA BẠN VỀ TƯƠNG LAI đã được mở ra trực tuyến cho học sinh của trường. Thành lập một nhóm 5-6 người làm việc cùng nhau để thảo luận:
 
– cái nhìn của bạn về tương lai là gì
 
– thế giới sẽ khác như thế nào so với thế giới ngày nay
 
– bạn cảm thấy như thế nào về điều đó
 
Sau đó sẵn sàng trình bày ý kiến của bạn trước lớp trước khi đăng lên trang web thi đua của trường.
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top