Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Project

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Project

MY FUTURE CAREER PATH (CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP)
 
1. Describe the picture
 
(Mô tả bức tranh)
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Project
 
2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class.
 
(Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp.)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Project
 
Tạm dịch:
 
Giải thích:
 
– Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?
 
– Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?
 
– Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top