Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Project

Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Project

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.
 
(Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Project
 
Hướng dẫn giải:
 
1. A:
 
QUIET PLEASE
 
Exams in progress
 
Groups 9B + 9D to Gym
 
Classes as normal tomorrow
 
2. B:
 
ENGLISH CONVERSATION LESSONS
 
Town Hall every evening
 
Offered by native teachers
 
Language exchange also a possibility
 
Ring Dylan on 42564039
 
Tạm dịch:
 
1. A:
 
Vui lòng giữ yên lặng
 
Các bài kiểm tra đang được bắt đầu
 
Nhóm 9B + 9D tới Gym
 
Các lớp học như bình thường vào ngày mai
 
2. B:
 
CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH
 
Town Hall mỗi tối
 
Dạy bởi giáo viên bản ngữ
 
Trao đổi ngôn ngữ là một khả năng
 
Ring Dylan số 42564039
 
2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.
 
(Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Project
 
Hướng dẫn giải:
 
VENDING MACHINE
No soup. 
Tea and coffee, 10p and 50p coins only.
No more canned drinks.
Machine to be repaired soon.
 
Tạm dịch:
 
MÁY BÁN HÀNG
Không có súp.
Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.
Không có đồ uống đóng hộp.
Máy sẽ sớm sửa chữa.
 
3. In 20 – 30 words, write a notice for one of the  following situations.
 
1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.
 
2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.
 
(Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.
 
1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.
 
 
 
2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.)
 
Hướng dẫn viết:
 
SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE 
Monday Nov 10th in town hall.
All teenage girls are welcome.
For further details, ring Trang – 098456789.
 
Tạm dịch:
 
HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ
Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.
Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi Trang – 098456789.
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top