Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Skills 2

Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Skills 2

Listening (Nghe)
 
1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?
 
(Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Skills 2
 
Tạm dịch:
 
– phát triển đô thị
 
– tiếng ồn
 
– chi phí sinh hoạt cao
 
– tắc đường
 
– ô nhiễm không khí
 
– thời tiết xấu
 
– tội phạm
 
– quá tải
 
2. Listen and write the missing word in each gap.
 
(Nghe và viết những từ còn thiếu )
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Skills 2
 
Hướng dẫn giải: 
 
1. cities   2. office     3. traffic     4.   roads 
 
Tạm dịch:
 
1. "Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm và thời tiết xấu – còn ở đây chúng tôi gặp pahri ùn tắc giao thông".
 
2. Trước khi đến cơ quan, cô ấy phải đưa con của cô ấy đến trường.
 
3. Vào buổi tối giao thông rất tệ.
 
4. Bây giờ có quá nhiều người có ô tô, và không đủ đường trong thành phố.
 
3. Listen again and choose the correct answer 
 
(Nghe lại và chọn đáp án đúng)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Skills 2
Hướng dẫn giải: 
 
1.C    2.A   3. A    4.B    5.B
 
Tạm dịch:
 
1. Vấn đề gì đang là lo lắng nhất ở Băng Cốc?
 
C. Tắc nghẽn giao thông
 
2. Suzanne đi làm như thế nào?
 
A. Bằng ô tô.
 
3. Hàng ngày Suzanne đi đến chỗ làm mất bao lâu?
 
A. 2 tiếng.
 
4. Giao thông vào buổi tối thì rất tệ.
 
5. Tại sao giao thông rất tệ ở Băng Cốc?
 
Không có đủ đường.
 
Audio script 
 
Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.
 
“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office
 
In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.
 
But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren't enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the city.
 
Tạm dịch:
 
Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.
 
"Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, hoặc thời tiết tệ – ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông", cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường – vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.
 
Vào buổi tối, giao thông  rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.
 
Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.
 
Writing 
 
4. Read the paragraph and complete the outline below 
 
(Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Skills 2
 
Hướng dẫn giải: 
 
Outline:
 
Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks.
 
Problem 1: traffic jams and traffic accidents
 
Problem 2: air pollution
 
Problem 3: noise/noise pollution
 
Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents.
 
Tạm dịch:
 
Sống trong thành phố có một số nhược điểm. Thứ nhất, có vấn đề ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Sự gia tăng dân số và số lượng xe ngày càng tăng đã gây ra nhiều tai nạn xảy ra hàng ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người, và nó cũng có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Ngày càng có nhiều người ở thành phố phải chịu đựng những vấn đề về hô hấp. Thứ ba, thành phố ồn ào, thậm chí vào ban đêm. Ô nhiễm tiếng ồn do giao thông và từ các công trình xây dựng. Tòa nhà luôn bị phá hủy và xây dựng lại. Những yếu tố này góp phần làm cho đời sống của người dân thành phố trở nên khó khăn hơn.
 
Dàn ý:
 
Câu chủ đề: Sống ở thành phố có một số nhược điểm
 
Vấn đề 1: ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông
 
Vấn đề 2: ô nhiễm không khí
 
Vấn đề 3: ô nhiễm tiếng ồn 
 
Kết luận: Những yếu tố này làm cho cuộc sống thành phố trở nên khó khăn hơn cho người dân.
 
5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.
 
(Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)
 
Hướng dẫn:
 
– Firstly
 
– Secondly /Next
 
– Thirdly /Lastly /Finally
 
– In conclusion /To conclude
 
Tạm dịch:
 
– Đầu tiên
 
– Thứ hai / Tiếp theo
 
– Thứ ba / Cuối cùng /
 
– Kết luân / Để kết luận
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top