Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication

Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication

1. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago.
 
(Đọc những bài viết trên Viet Travel Forum của những người đã từng thăm Việt Nam. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication
 
 
Tạm dịch:
 
Lần đầu tiên tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh là năm 1983. Hầu hết mọi người đi xe đạp và có rất ít xe máy trên đường. Mười năm sau, khi tôi trở lại, thành phố đã thay đổi đáng kể, với 800.000 xe máy và hai triệu xe đạp trên đường.
Kate từ Nga
 
Năm 1995, tôi đã trở lại Việt Nam sau 30 năm và tôi ngạc nhiên, dân số cao gấp 3 lần, nhưng đất nước này không còn bị mù chữ nữa. Đó cũng đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
Charles từ Pháp
 
Tôi đã đi Hà Nội vào tháng 8 năm 1997, hai năm sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Hệ thống đường bộ ở Hà Nội rất đơn giản sau đó. Nó đã thay đổi đáng kể trong 18 năm qua. Các cầu vượt và các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm!
Peter từ Mỹ
 
2. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) and retell them to your friends.
 
(Đọc lại những bài viết và kể lại cho bạn bè của bạn nghe. )
 
Hướng dẫn viết: 
 
–   Charles is from France. He said that the first time he had been to Viet Nam was in 1965. He said that many people were/had been illiterate then but he was astonished that after nearly 30 years there was no more illiteracy although the population had nearly tripled. He was also surprised to learn that the country was one of the largest rice exporting countries.
 
–   Peter is from America. He said that he had gone to Ha Noi in 1997 when Viet Nam had been part of ASEAN for two years. He was shocked/astonished to see that so much had changed over the last 18 years
 
–   flyovers and high-rise buildings were mushrooming.
 
Tạm dịch:
 
– Charles đến từ Pháp. Ông cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam là năm 1965. Ông nói nhiều người đã bị mù chữ nhưng ông ngạc nhiên rằng sau gần 30 năm thì không có người mù chữ nào mặc dù dân số gần gấp ba lần. Ông cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng đất nước này là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất.
 
– Peter đến từ Mỹ. Ông nói ông đã sang Hà Nội năm 1997 khi Việt Nam đã tham gia ASEAN được hai năm. Ông đã bị sốc / ngạc nhiên khi thấy rằng đã có rất nhiều thay đổi trong suốt 18 năm qua
 
– cầu vượt và cao ốc đã mọc lên như nấm.
 
3. Work in groups. Use the suggestions in the table to write as many posts as possible about the recent changes in Viet Nam that you have heard of or read about. Remember to use adjectives or adverbs to modify the changes.
 
(Làm việc theo nhóm. Sử dụng các gợi ý trong bảng để viết các bài viết về các sự thay đổi gần đây mà bạn từng nghe. Nhớ sử dụng các tính từ và trạng từ để làm rõ những sự thay đổi. )
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication
 
 
Tạm dịch:
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Communication
 

4. Present your group's posts to other groups 

(Thuyết trình bào viết của nhóm mình với các nhóm khác)


 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top