Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2

Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2

Listening (Nghe)
 
1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them?
 
(Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong mỗi bức ảnh. Điều giống và khác giữa chúng là gì? )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2
 
2. Nick is talking to Mrs Ha, Duong's mother, about her family in the past. Listen to the conversation and fill in the blanks.
 
(Nick đang nói chuyện vs cô Hà, mẹ của Dương về gia đình của bà ngày xưa. Nghe đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống. )
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. extended family
 
2. three generations
 
3. shared
 
4. their day
 
5. their work
 
6. things happening
 
7. to be tolerant
 
8. talk
 
9. listen 
 
10. compromise
 
Tạm dịch:
 
nhóm gia đình: Gia đình nhiều thế hệ
 
số thế hệ: 3 thế hệ
 
sử dụng phòng ở: chia sẻ
 
chủ đề thảo luận trong bữa ăn: ngày của họ; công việc của họ, những điều xảy ra trong làng
 
phẩm chất cần thiết: khoan dung
 
kỹ năng học: nói, lắng nghe và thỏa hiệp
 
3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).
 
(Nghe lại và quyết định xem câu nào đúng(T) câu nào sai (F) )
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2
 
Hướng dẫn giải: 
 
1.T   2.T  3.F   4.F   5.T   6.T 
 
Tạm dịch: 
 
1. Dương sống trong một gia đình nhỏ.
 
2. Mỗi thành viên trong gia đình Dương bây giờ đều có phòng riêng.
 
3. Nick thích cách mà gia đình chia sẻ phòng với nhau trong quá khứ.
 
4. Nick không thích cách mà gia đình Hà cùng nhau trong bữa ăn.
 
5. Hà ngưỡng mộ bà của cô ấy.
 
6. Nick ngưỡng mộ các mà gia đình đến sự đồng ý.
 
Audio Script:
 
Nick: So how many generations shared a house when you were young, Mrs Ha?
 
Mrs Ha: Well, unlike today, people of my generation mostly lived in extended families.
 
Nick: Really? How many of you were there?
 
Mrs Ha: Nine. My grandparents, my uncle, his wife and kids, my parents and me.
 
Nick: And, did you each have a private room like now?
 
Mrs Ha: No, we shared most things …, even the bedrooms and bathroom.
 
Nick: I can't imagine! How about meals?
 
Mrs Ha: Meal times were great because we could have time together everyday. We talked about our day, problems at work, or things happening in the village.
 
Nick: It sounds great. So who did the shopping and cooking?
 
Mrs Ha: Mostly my grandma. She was very hardworking … and kind, caring, and tolerant.
 
Nick: Wow. You all must have been tolerant to get along so well!
 
Mrs Ha: Yes, this is especially true when it came to secision making.
 
Nick: What happened then?
 
Mrs Ha: We didn't always agree … but we learned to talk,listen and compromise … or grandad made the final decision and we followed …
 
Nick: Hmm, sounds fascinating!
 
Dịch Script:
 
Nick: Vậy bao nhiêu thế hệ cùng sống chung một nhà khi bà còn nhỏ, bà Hà?
 
Bà Hà: ừ, không giống như ngày nay, những người trong thế hệ tôi chủ yếu sống trong những gia đình lớn.
 
Nick: Thật ạ? Có bao nhiêu người ở đó?
 
Bà Hà: Chín. Ông bà của tôi, chú của tôi, vợ con chú, bố mẹ tôi và tôi.
 
Nick: Và, mỗi bạn có một phòng riêng như bây giờ không?
 
Bà Hà: Không, chúng tôi đã chia sẻ mọi thứ với nhau…, ngay cả phòng ngủ và phòng tắm.
 
Nick: Cháu  không thể tưởng tượng! Vậy còn bữa ăn thế nào?
 
Bà Hà: Các bữa ăn rất tuyệt vì chúng tôi có thể có thời gian với nhau hàng ngày. Chúng tôi đã nói chuyện về ngày của chúng tôi, vấn đề đang xảy ra trong công việc hoặc những điều xảy ra trong làng.
 
Nick: Nghe có vẻ tuyệt. Aậy, ai đã mua sắm và nấu ăn?
 
Bà Hà: Hầu hết là bà tôi. Bà đã rất chăm chỉ … và tốt bụng, chu đáo và khoan dung.
 
Nick: Wow. Tất cả mọi người phải có lòng khoan dung thì mới tốt!
 
Bà Hà: Vâng, điều này đặc biệt khi đưa ra quyết định.
 
Nick: Chuyện gì đã xảy ra?
 
Bà Hà: Chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng ý … nhưng chúng tôi đã học cách nói chuyện, lắng nghe và thỏa hiệp … hoặc ông của tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng và chúng tôi theo sau …
 
Nick: Hmm, nghe thật tuyệt vời!
 
4. Work in pairs. Discuss which three of me following qualities would be necessary for people living in an extended family. Remember to give reasons.
 
(Làm việc theo cặp. Thảo luận 3 trong số những tính cách sẽ cần thiết cho người sống trong 1 đại gia đình. Nhớ đưa ra các lí do. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2
Tiếng anh lớp 9 . Unit 6. Viet Nam. Then and Now. Skills 2
 
 
 
Hướng dẫn: 
 
I think you'd have to be a patient person because you'd be living with lots of others and if you were'n patient, it could lead to problems. You'd have to wait your turn for everything – the bathroom, the food …
 
Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 
 
Tạm dịch:
 
Tôi nghĩ bạn phải là một người kiên nhẫn bởi vì bạn đang sống với rất nhiều người khác và nếu bạn không kiên nhẫn, nó có thể dẫn đến những vấn đề. Bạn phải đợi đến lượt mình – tất cả mọi thứ trong phòng tắm, thức ăn …
 
5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live?
 
(Thảo luận những sự thay đổi về giao thông vùng quanh khu bạn sống. Có điều gì bạn thích hơn về giao thông truyền thống/ hiện đại ở nơi bạn sống không? )
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top