Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 7. Recipes and Eating Habbits. Project

Tiếng anh lớp 9 . Unit 7. Recipes and Eating Habbits. Project

A survey on eating habits
 
( Khảo sát về thói quen ăn uống)
 
1    Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table.
 
(Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 7. Recipes and Eating Habbits. Project
 
Tạm dịch:
 
Khảo sát thói quen ăn uống
 
Câu hỏi 
 
1. Bạn thường ăn thức ăn nhanh không?
 
2. Bạn có thường ăn đồ ăn làm ở nhà không?
 
3. Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày?
 
4.  Bữa ăn nào quan trọng nhất đối với bạn?
 
5. Bạn thích cái nào nhất: ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?
 
6. Món ăn yêu thích của bạn là gì?
 
2 Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart.
 
( Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoán thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)
 
3 In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class.
 
( Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top