Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world. Communication

Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world. Communication

1. Make notes about yourself.
 
( Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world. Communication
 
Tạm dịch:
 
1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?
 
2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?
 
3. Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?
 
4. Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?
 
5. Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?
 
6. Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?
 
7. Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?
 
8. Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?
 
9. Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?
 
10. Bạn không thích gì về tiếng Anh?
 
2. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common?
 
(Làm việc theo cặp. Luân phiên để hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1. Tạo ghi chú về bạn của bạn. Có ba nhiêu điều chung giữa cả hai?)
 
3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common.
 
( Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung.)
 
Hướng dẫn giải: 
 
One thing we have in common is that we both want to study English at an overseas university. I'm interested in going to Australia and Mi is interested in the US.
 
Tạm dịch:
 
Một thứ mà chúng tôi có điểm chung đó là cả hai chúng tôi đều muốn học tiếng Anh ở một trường đại học nước ngoài. Tôi quan tâm tới Úc và Mi quan tâm tới Mỹ.
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top