Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world. Project

Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world. Project

Differences between varieties of English
 
( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh)
 
1 Read the chart and fill the blanks with the words from the box
 
(Đọc và điền các từ vào trong khung)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world.
Tiếng anh lớp 9 . Unit 9. English in the world.
 
 
 
Đáp án:
 
1. sweets          2. soccer                 3. nappy           4. pavement
 
5. highway       6. underground       7. rubbish          8. flashlight
 
Tạm dịch:
 
1. đồ ngọt
 
2. bóng đá
 
3. tã lót
 
4. vỉa hè
 
5. đường cao tốc
 
6. đường ngầm
 
7. rác
 
8. đèn pin
 
2  Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.
 
( Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)
 
3 Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.
 
( Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top