Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 2. Ấn Độ

Trả lời câu hỏi Bài 2. Ấn Độ

Bài 1: 
 
Đề bài: Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?
 
Lời giải chi tiết
 
Vai trò của Đảng Quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ:
 
– Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.
 
– Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải cách xã hội, kinh tế buộc thực dân Anh phải có một số nhượng bộ.
 
– Là ngọn cờ đoàn kết các tầng lớp nhân dân yêu nước Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành lại độc lập dân tộc.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Nêu tính chất, ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ.
 
Lời giải chi tiết
 
Tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ:
 
* Tính chất:
 
– Phạm vi, quy mô của phong trào: diễn ra trên địa bàn rộng lớn, đặc biệt là ở Bom-bay và Can-cút-ta.
 
– Mục tiêu đấu tranh: vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ.
 
– Lực lượng tham gia: toàn thể nhân dân Ấn Độ.
 
⟹ Tính chất: Cao trào cách mạng 1905 – 1908 mang đậm tính dân tộc, dân chủ, là một cuộc Cách mạng dân chủ tư sản.
 
* Ýnghĩa:
 
– Tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ, thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, đánh dấu thời kì đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ.
 
– Hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ của nhiều nước Châu Á trong những năm đầu thế kỷ XX, góp phần thức tỉnh các dân tộc khác ở châu Á tiến hành đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa thực dân.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top