Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Trả lời câu hỏi Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 1: 
 
Đề bài: Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 
Lời giải chi tiết
 
* Về kinh tế:
 
– Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp thi hành chính sách cướp bóc ráo riết về kinh tế. Kinh tế Việt Nam chuyển sang hướng phục vụ cho Pháp tiến hành chiến tranh.
 
– Nông nghiệp: từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một phần sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh. Nông nghiệp trồng lúa gặp nhiều khó khăn.
 
– Công thương nghiệp: thực dân Pháp thực hiện chính sách nới lỏng độc quyền, một số xí nghiệp của người Việt được mở rộng thêm, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh mới ra đời.
 
* Về xã hội:
 
– Giai cấp nông dân: đời sống ngày càng bị bần cùng hoá, lực lượng lao động giảm sút do chính sách bắt lính của thực dân Pháp.
 
– Giai cấp công nhân: tăng thêm về số lượng do các cơ sở sản xuất được mở rộng (17 000 người).
 
– Tầng lớp tư sản, tiểu tư sản: được hình thành. Do chính sách nới lỏng độc quyền của Pháp tạo điều kiện cho tư sản Việt Nam vươn lên, tư sản một số ngành đã thoát khỏi sự kiềm chế của tư bản Pháp. Tầng lớp tiểu tư sản tăng lên về số lượng.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.
 
Lời giải chi tiết
 
Trả lời câu hỏi Bài 24. Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
 
Bài 3: 
 
Đề bài:  Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?
 
Lời giải chi tiết
 
Nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, vì:
 
– Các phong trào diễn ra rất sôi nổi, dưới nhiều hình thức, theo các khuynh hướng: phong kiến và dân chủ tư sản. Tuy nhiên, các phong trào đều diễn ra lẻ tẻ, không thống nhất và không giành được thắng lợi. Chứng tỏ cách mạng Việt Nam đang ở giai đoạn bế tắc về đường lối.
 
– Phong trào cách mạng Việt Nam chưa tìm ra được một giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, tập hợp mọi tầng lớp, giai cấp đưa cách mạng đến thành công. Điều đó phản ánh cách mạng Việt Nam đang bế tắc về giai cấp lãnh đạo.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top