Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Trả lời câu hỏi Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 1: 
 
Đề bài: Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?
 
Lời giải chi tiết
 
Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm:
 
– Thứ nhất, sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản trên thế giới.
 
– Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Thời kì chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền.
 
– Thứ ba, phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản diễn ra mạnh mẽ.
 
– Thứ tư, sự mở rộng xâm lược của chủ nghĩa tư bản và cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Nêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức,…).
 
Lời giải chi tiết
 
* Bảng so sánh các cuộc CMTS thời kì cận đại
 
 
Bài 3: 
 
Đề bài
 
Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
 
Lời giải chi tiết
 
Một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:
 
– Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lí luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức, bóc lột.
 
– Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư bản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.
 
– Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là một tất yếu khách quan. Song để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đó, điều quyết định là giai cấp vô sản phải có Đảng lãnh đạo.
 
– Đảng Cộng sản bao gồm những phần tử ưu tú nhất, cách mạng nhất, tiên tiến nhất của giai cấp vô sản, được giác ngộ lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn đứng ở hàng đầu sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á.
 
Lời giải chi tiết
 

Giai đoạn

Quốc gia, khu vực

Phong trào đấu tranh tiêu biểu

Giữa TK XIX

Nhật Bản

– Năm 1868, Cuộc Duy Tân Minh Trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối TK XIX – đầu TK XX

 

 

Ấn Độ

– 1857 – 1859: Khởi nghĩa Xipay.

– 1885: chính đảng của giai cấp tư sản được thành lập (Đảng Quốc Đại).

– 1885 – 1908: phong trào dân tộc chống thực dân Anh diễn ra mạnh mẽ.

 

 

Trung Quốc

– 1851 – 1864, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc; Năm 1898, cuộc Duy Tân Mậu Tuất,… cuối cùng đều bị đán áp.

– Năm 1911: Cách mạng Tân Hợi thành công, lật đổ Triều đại Mãn Thanh.

 

 

 

 

 

 

Đông Nam Á

– Phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ và liên tục ở hầu khắp các nước:

+ 1825 – 1830: cuộc đấu tranh chống thực dân Hà lan của In-đô-nê-xi-a, điển hình là khởi nghĩa nông dân của Sa-min (1890).

+ Phong trào đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha của Phi-lip-pin những năm 90 của thế kỉ XIX với xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan; xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô. Về sau chuyển sang đấu tranh chống Mĩ.

+ Từ nửa sau thế kỉ XIX: Phong trào đấu tranh chống thực dân và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia diễn ra mạnh mẽ và đều giành được những thắng lợi nhất định.

+ Xiêm: vua Ra-ma V tiến hành cải cách năm 1892, giúp Xiêm giữ được nền độc lập.

Bài 5: 

Đề bài: Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 
Lời giải chi tiết
 
*Bảng thông kê những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top