Trang chủ » Giải bài tập Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp SGK vật lý 7

Giải bài tập Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp SGK vật lý 7

Bài 27.2 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Hướng dẫn:

Chọn B

2. Bài 27.3 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, amppe kế A1 có số chỉ 0, 35A. Hãy cho biết:

a) Số chỉ của ampe kế A2.

b) Cường độ dòng điện qua các đèn Đ1 và Đ2.

 Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

a) Số chỉ của ampe kế A2 là 0,35A.

b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là 0,35A.

3. Bài 27.4 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

b) Biết U13 = 11,2V; U12 =5,8V. Hãy tính U23.

c) Biết U23 = 11,5V; U13 = 23,2V. Hãy tính U12.

Trả lời:

a) U13 = 4,9V

b) U23 = 5,4V

c) U12 = 11,7V

4. Bài 27.1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

Số chỉ của các ampe kế là như nhau.

5. Bài 27.6 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 vì đèn Đi được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đi vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều êlectron chạy tới hơn.

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai hai đèn là như nhau.

Giải

=> Chọn D

6. Bài 27.7 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Giải

=> Chọn A

7. Bài 27.5 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.5) không mắc nối tiếp với nhau?

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

=> Chọn B

8. Bài 27.8 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếpA. Ii > I2 > I3

B. I1 < I2 < I3

C. l1 = I2 = I3

D. l1 = I2 # I3

Giải

=> Chọn C

9. Bài 27.11 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế V có số chỉ là U = 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ U1= 2,8V.

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Tính cường độ dòng điện l1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2.

b) Tính hiệu điện thế U2 giữa hai bóng đèn Đ1 và Đ2

c) Độ sáng nào của các đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V?Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

Giải

a) Cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Đ1, Đ2

I1 = I2 = I = 0,25A

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2:

U2 = U – U1 = 5,8 – 2,8 = 3,0 V

c) Độ sáng của các đèn sẽ tăng lên

10. Bài 27.10 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đi là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23= 2,8V. Hãy:

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Tính cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và và đi qua đèn Đ2

b) Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2

Trả lời:

a) Cường độ dòng điện đi qua đèn Đi và đi qua đèn Đ2 là bằng nhau và bằng:

I1 = I2 = I = 0,35A

b) Hiệu điện thế Ư13 giữa 2 đầu ngoài cùng của 2 đèn Đi và Đ2:

U13 = Ui2 + U23 = 3,2 + 2,8 =6,0V

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top