Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Cơ chế xác định giới tính SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Cơ chế xác định giới tính SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 41 SGK Sinh 9)

Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

NST giới tính

  • Số lượng ít hơn, trong bộ NST lưỡng bội chỉ có 1 cặp hoặc 1 NST giới tính
  • Quy định giới tính và các tính trạng liên quan tới giới tính
  • Lúc tồn tại thành cặp tương đồng (XX), l úc lại tồn tại thành cặp không tương đồng (XO, XY)
  • Có sự khác nhau giữa đực và cái trong cùng 1 loài.

NTS thường

  • Có số lượng nhiều hơn hẳn so với NST giới tính
  • Quy định các tính trạng thường của cơ thể
  • Luôn luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
  • Giống nhau dù là đực hay cái trong cùng 1 loài

Bài 2: (trang 41 SGK Sinh 9)

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Cơ chế

P: 44A + XY (bố)                 x        44A + XX (mẹ)

G/P: (22A + X), (22A+Y);             (22A + X)

F1: 44A + XX (con gái);                   44A + XY (con trai)

Là sai: Vì mẹ chỉ cho 1 giao tử mang NST giới tính X, còn việc sinh con trai hay con gái là phụ thuộc vào giao tử của người bố sẽ kết hợp với giao tử của mẹ là giao tử nào. Nếu là giao tử mang NST giới tính Y thì là con trai, còn nếu là giao tử mang NST giới tính X thì sẽ là con gái.

Bài 3: (trang 41 SGK Sinh 9)

Tại sao trong cấu trúc dân số, tỷ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Ta có bố cho 2 loại giao tử (X,Y), mẹ cho 1 loại giao tử (X) => Hợp tử XX và hợp tử XY chiếm số % ngang nhau là 50%

Hai hợp tử trên có sức sống ngang nhau.

Bài 4: (trang 41 SGK Sinh 9)

Tại sao người ta có thể điều chỉnh được tỉ lệ đực, cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Ở động vật, giới tính không chỉ được quy định bằng phương pháp di truyền mà nó còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ở bên ngoài môi trường và bên trong cơ thể.

Ví dụ: Nhiệt độ, hoocmoon, ánh sáng, môi trường sống… có thể làm thay đổi giới tính các loài sinh vật.

Ví dụ: trong 1 bể cá vàng, ngăn bể làm 2:1 nửa để cá cái, 1 nửa để cá đực. Che 2 nửa để chúng không nhìn thấy nhau 1 thời gian sau, bên bể toàn cá cái xuất hiện vài con cá đực và bên bể cá đực xuất hiện vài con cá cái.

Vì vậy, con người đã tìm hiểu về các yếu tố đó để có thể chủ động quy định giới tính của các loài sinh vật

Ý nghĩa: Điều chỉnh để phù hợp với mục đích sản xuất.

Bài 5: (trang 41 SGK Sinh 9)

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỷ lệ đực cái xấp xỉ 1:1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương

c) Số cá thể đực = số cá thể cái trong loài

d) Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực với giao tử cái tương đương

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Đáp án đúng là b và d.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top