Trang chủ » Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 trang 63-65 bài 5 Hàm số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 trang 63-65 bài 5 Hàm số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 63: Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 63: Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v

5

10

25

50

t

10

5

2

1

Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

y

16

9

4

1

1

4

9

16

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Lời giải:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định đượsc chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

f(1) = 3.12 + 1 = 4.

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 28.

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y= 5x – 1. Lập bảng giá trị tương ứng của y khi:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Lời giải:

Ta có y = 5x – 1

Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

b)

x

0

1

2

3

4

y

2

2

2

2

2

Lời giải:

a) Vì mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

a) f(5) =? ; f(-3) =?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

b) Lần lượt thay x bởi -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào công thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

ta được các giá trị tương ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Ta được bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Lời giải:

Ta có y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25?

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên khẳng định là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x

-0,5

   

4,5

9

y

  

-2

0

  

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 5: Hàm số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top