Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Lai một cặp tính trạng SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Lai một cặp tính trạng SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 10 SGK Sinh 9)

Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  • Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân lùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.
  • Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.
  • Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.
  • Thể dị hợp: Chứa cặp gen tương ứng khác nhau (Aa).

Bài 2: (trang 10 SGK Sinh 9)

Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

Bài 3: (trang 10 SGK Sinh 9)

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Bài 4: (trang 10 SGK Sinh 9)

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thể nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai: P: mắt đen x mắt đỏ

G:       A                aa

G p1:    Aa          x      Aa

F1:       1A : 1a       1A : 1a

F2: 1AA : 2aa

1AA : 2Aaa : 1aa

3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top