Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Mối quan hệ giữa gen và ARN SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Mối quan hệ giữa gen và ARN SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 53 SGK Sinh 9)

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và AND

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đặc điểm

ARN

ADN

Số mạch đơn

1

2

Các loại đơn phân

A, U, G, X

A, T, G, X

Bài 2: (trang 53 SGK Sinh 9)

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen ARN?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.

Bài 3: (trang 53 SGK Sinh 9)

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G

Bài 4: (trang 53 SGK Sinh 9)

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau: A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

Bài 5: (trang 53 SGK Sinh 9)

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Đáp án đúng: b) ARN thông tin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top