Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Mối quan hệ giữa gen và tính trạng SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Mối quan hệ giữa gen và tính trạng SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 59 SGK Sinh 9)

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin. Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin. Gen -» ARN -» prôtêin.

Bài 2: (trang 59 SGK Sinh 9)

NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Gen (một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

  • Gen (ADN) -> ARN: A-U, T-A, G-X, X-G
  • ARN -> prôtêin: A-U, G-X

Bài 3: (trang 59 SGK Sinh 9)

Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen (một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

  • Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.
  • Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
  • Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top