Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Câu 1: Tìm x biết

 Bài tập toán 7

Câu 2: Tìm số nghịch đảo của a biết:

a) a = 0,25;

 Bài tập toán 7

d) a = 0;

Lời giải:

  1. Số nghịch đảo của a là 4;
  2. Số nghịch đảo của a là 7;
  3. Số nghịch đảo của a là -3/4;
  4. a= 0 không có số nghịch đảo;

Câu 3: Chứng minh rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số âm.

Lời giải:

Gọi số hữu tỉ âm là x, ta có x ≠ 0. Số nghịch đảo của x là 1/x

Vì ax.(1/x) = 1 > 0 nên x và (1/x) cùng dấu,mà x < 0 nên (1/x) < 0

Câu 4: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) x : (-2,14) = (-3,12) : 12

 Bài tập toán 7

Câu 5: Từ tỉ lệ thức

 Bài tập toán 7

Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 3/4. Tính diện tích miếng đất này

Lời giải:

Gọi chiều dài miếng đất là a, chiều rộng là b, ta có:

a + b = 70 : 2 = 35  và

 Bài tập toán 7

Câu 7: Hãy cho một ví dụ minh hoạ để bác bỏ mệnh đề sau: “Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ”

Lời giải:

√5+(-√5) = 0 ∈ Q

Câu 8: a. Các đẳng thức sau có đúng không?

 Bài tập toán 7

Câu 9: Tính

 Bài tập toán 7

Câu 10:

 Bài tập toán 7

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = |x – 2001| + |x -1|

Lời giải:

Vì |1 – x| = |x – 1| nên A = |x – 2001| + |x – 1|

= |x – 2001| + |1 – x| ≥| x – 2001 + 1 – x| =2000

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2000 khi x – 2001 và 1 – x cùng dấu

Vậy 1 ≤ x ≤ 2001

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top