Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương III: Phân số

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương III: Phân số

LÝ THUYẾT

Câu 1 SGK Toán 6 tập 2. Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Trả lời

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 2 SGK Toán 6 tập 2. Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

Trả lời

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 3 SGK Toán 6 tập 2. Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ phân số nào cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Trả lời

Tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

– Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số đã cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 4 SGK Toán 6 tập 2. Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 5 SGK Toán 6 tập 2. Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

Trả lời

Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 6 SGK Toán 6 tập 2. Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Câu 7 SGK Toán 6 tập 2. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 8 SGK Toán 6 tập 2. Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:

a) Cùng mẫu ; b) Không cùng mẫu

Trả lời

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 9 SGK Toán 6 tập 2. Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Trả lời

Phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

Câu 10 SGK Toán 6 tập 2. a) Viết số đối của phân số

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số.

Trả lời

 

Giải bài tập SGK Toán lớp 6

BÀI TẬP

Câu 1: Tìm số nguyên x, biết:

 bài tập toán 6

Câu 2: Tính

 bài tập toán 6

Câu 3: Tìm x, biết:

 bài tập toán 6

Câu 4: So sánh

 bài tập toán 6

Câu 5: Chứng minh

 bài tập toán 6

Câu 6: Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả; lần thứ hai bán 1/3 số cam còn lại và 1/3 quả; lần thứ ba bán 1/4 số cam còn lại và 3/4 quả. Cuối cùng còn 24 quả cam. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Lời giải:

Nếu tính luôn 3/4 quả, số cam còn lại sau lần thứ ba bán là:

bài tập toán 6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top