Trang chủ » Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 12 Số thực trang 43-45

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 12 Số thực trang 43-45

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 12 trang 43: Cách viết x ∈ R cho ta biết điều gì?

Lời giải

Ta có cách viết x ∈ R cho ta biết x là một số thực

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 12 trang 43: So sánh các số thực:

a) 2,(35) và 2,369121518…

b) – 0,(63) và -7/11

Lời giải

Ta có: a) 2,35 < 2,369121518…

b) – 0,(63) = -7/11

Bài 87 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

Kết quả:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 88 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …

Lời giải:

a) Nếu a là số thực thì a lá số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết đươc dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Bài 89 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không pải là số vô tỉ.

Lời giải:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

Bài 90 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 91 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

(Chữ số cần điền là chữ số được in đậm)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Sắp xếp các số thực:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn các giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

b) (-5,6)x + 2,9x – 3,86 = -9,8

Lời giải:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

2x = -4,9 – 2,7

2x = -7,6

x = -7,6 : 2

x = -3,8

b) (-5,6)x + 2,9x – 3,86 = -9,8

-2,7x = -9,8 + 3,86

-2,7x = -5,94

x = -5,94 : (-2,7)

x = 2,2

Bài 94 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy tìm các tập hợp:

a) Q ∩ I ; b) R ∩ I

Lời giải:

a) Q ∩ I = ∅

b) R ∩ I = I

Bài 95 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị biểu thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 12: Số thực

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top