Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại SGK sinh học 9

Bài tập 1 trang 15-16Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại vào bảng 6.1

Trả lời:

Bảng 6.1. Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

 Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

Bài tập 2 trang 17 VBT Sinh học 9: Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại vào bảng 6.2

Trả lời:

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

 Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top