Trang chủ » Top 10+ x 3 5 6 1 2x 3 chính xác nhất

Top 10+ x 3 5 6 1 2x 3 chính xác nhất

Top 10+ x 3 5 6 1 2x 3 chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về x 3 5 6 1 2x 3 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Giải Toán Lớp 8
 • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8
 • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
 • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
 • Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 19 trang 7 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình sau:

a. 1,2 – (x – 0,8) = -2(0,9 + x)

b. 2,3x – 2(0,7 + 2x) = 3,6 – 1,7x

c. 3(2,2 – 0,3x) = 2,6 + (0,1x – 4)

d. 3,6 – 0,5(2x + 1) = x – 0,25(2 – 4x)

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

a. 1,2 – (x – 0,8) = -2(0,9 + x) ⇔ 1,2 – x + 0,8 = -1,8 – 2x

⇔ -x + 2x = -1,8 – 2 ⇔ x = -3,8

Phương trình có nghiệm x = -3,8

b. 2,3x – 2(0,7 + 2x) = 3,6 – 1,7x

⇔ 2,3x – 1,4 – 4x = 3,6 – 1,7x ⇔ 2,3x – 4x + 1,7x = 3,6 + 1,4

⇔ 0x = 5

Phương trình vô nghiệm

c. 3(2,2 – 0,3x) = 2,6 + (0,1x – 4)

⇔ 6,6 – 0,9x = 2,6 + 0,1x – 4 ⇔ 6,6 – 2,6 + 4 = 0,1x + 0,9x

⇔ x = 8

Phương trình có nghiệm x = 8

d. 3,6 – 0,5(2x + 1) = x – 0,25(2 – 4x)

⇔ 3,6 – x – 0,5 = x – 0,5 + x ⇔ 3,6 – 0,5 + 0,5 = x + x + x

⇔ 3,6 = 3x ⇔ 1,2

Phương trình có nghiệm x = 1,2

Bài 20 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình sau

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 20 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 1

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 20 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 2

⇔ 3(x – 3) = 6.15 – 5(1 – 2x)

⇔ 3x – 9 = 90 – 5 + 10x

⇔ 3x – 10x = 90 – 5 + 9

⇔ -7x = 94 ⇔ x = – 94/7

Phương trình có nghiệm x = – 94/7

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 20 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 3

⇔ 2(3x – 2) – 5.12 = 3[3 – 2(x + 7)]

⇔ 6x – 4 – 60 = 9 – 6(x + 7)

⇔ 6x – 64 = 9 – 6x – 42

⇔ 6x + 6x = 9 – 42 + 64

⇔ 12x = 31 ⇔ x = 31/12

Phương trình có nghiệm x = 31/12

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 20 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 4

⇔ 3.7x – 24.5(x – 9) = 4(20x + 1,5)

⇔ 21x – 120(x – 9) = 80x + 6

⇔ 21x – 120x + 1080 = 80x + 6

⇔ 21x – 120x – 80x = 6 – 1080

⇔ -179x = -1074 ⇔ x = 6

Phương trình có nghiệm x = 6.

Bài 21 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm điều kiện của x để giá trị mỗi phân thức sau xác định:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 21 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 1

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

a. Phân thức Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 21 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 2 xác định khi:

2(x – 1) – 3(2x + 1) ≠ 0

Ta giải phương trình: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0

Ta có: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0 ⇔ 2x – 2 – 6x – 3 = 0

⇔ -4x – 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = -54

Vậy khi x ≠ -54 thì phân thức A xác định.

b. Phân thức Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 21 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 3 xác định khi:

1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) ≠ 0

Ta giải phương trình: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

Ta có: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

⇔ 1,2x + 0,84 – 2,4 – 3,6 = 0

⇔ -1,2x – 2,76 = 0 ⇔ x = -2,3

Vậy khi x ≠ -2,3 thì phân thức B xác định.

Bài 22 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình sau:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 22 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 1

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 22 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 2

⇔ 14(5x – 3) – 21(7x – 1) = 12(4x + 2) – 5.84

⇔ 70x – 42 – 147x + 21 = 48x + 24 – 420

⇔ 70x – 147x – 48x = 24 – 420 + 42 – 21

⇔ -125x = -375 ⇔ x = 3

Phương trình có nghiệm x = 3

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 22 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 3

⇔ 5(3x – 9) + 2(4x – 10,5) = 4(3x + 3) + 6.20

⇔ 15x – 45 + 8x – 21 = 12x + 12 + 120

⇔ 15x + 8x – 12x = 12 + 120 + 45 + 21 ⇔ 11x = 198 ⇔ x = 18

Phương trình có nghiệm x = 18

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 22 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 4

⇔ 5(6x + 3) – 5.20 = 4(6x – 2) – 2(3x + 2)

⇔ 30x + 15 – 100 = 24x – 8 – 6x – 4

⇔ 30x – 24x + 6x = -8 -4 – 15 + 100

⇔ 12x = 73 ⇔ x = 73/12

Phương trình có nghiệm x = 73/12

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 22 Trang 8 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 5

⇔ 4(x + 1) + 3(6x + 3) = 2(5x + 3) + 7 + 12x

⇔ 4x + 4 + 18x + 9 = 10x + 6 + 7 + 12x

⇔ 4x + 18x – 10x – 12x = 6 + 7 – 4 – 9 ⇔ 0x = 0

Phương trình có vô số nghiệm.

Bài 23 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm giá trị của k sao cho:

a. Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2.

b. Phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1.

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

a. Thay x = 2 vào phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40, ta có:

(2.2 + 1)(9.2 + 2k) – 5(2 + 2) = 40

⇔ (4 + 1)(18 + 2k) – 5.4 = 40 ⇔ 5(18 + 2k) – 20 = 40

⇔ 90 + 10k – 20 = 40 ⇔ 10k = 40 – 90 + 20 ⇔ 10k = -30

⇔ k = -3

Xem thêm: Top 14 family and friends special edition grade 2

Vậy khi k = -3 thì phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2.

b. Thay x = 1 vào phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k), ta có:

2(2.1 + 1) + 18 = 3(1 + 2)(2.1 + k)

⇔ 2(2 + 1) + 18 = 3.3(2 + k) ⇔ 2.3 + 18 = 9(2 + k)

⇔ 6 + 18 = 18 + 9k ⇔ 24 – 18 = 9k ⇔ 6 = 9k ⇔ k = 69 = 23

Vậy khi k = 23 thì phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1.

Bài 24 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm các giá trị của x sao cho hai biểu thức A và B cho sau đây có giá trị bằng nhau:

a. A = (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2); B = (x – 4)2

b. A = (x + 2)(x – 2) + 3×2; B = (2x + 1)2 + 2x

c. A = (x – 1)(x2 + x + 1) – 2x; B = x(x – 1)(x + 1)

d. A = (x + 1)3 – (x – 2)3; B = (3x – 1)(3x + 1)

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

a. Ta có: A = B ⇔ (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2

⇔ x2 + 4x – 3x – 12 – 6x + 4 = x2 – 8x + 16

⇔ x2 – x2 + 4x – 3x – 6x + 8x = 16 + 12 – 4

⇔ 3x = 24 ⇔ x = 8

Vậy với x = 8 thì A = B

b. Ta có: A = B ⇔ (x + 2)(x – 2) + 3×2 = (2x + 1)2 + 2x

⇔ x2 – 4 + 3×2 = 4×2 + 4x + 1 + 2x

⇔ x2 + 3×2 – 4×2 – 4x – 2x = 1 + 4 ⇔ -6x = 5 ⇔ x = – 5/6

Vậy với x = – 5/6 thì A = B.

c. Ta có: A = B ⇔ (x – 1)(x2 + x + 1) – 2x = x(x – 1)(x + 1)

⇔ x3 – 1 – 2x = x(x2 – 1) ⇔ x3 – 1 – 2x = x3 – x

⇔ x3 – x3 – 2x + x = 1 ⇔ -x = 1 ⇔ x = -1

Vậy với x = -1 thì A = B

d. Ta có: A = B ⇔ (x + 1)3 – (x – 2)3 = (3x – 1)(3x + 1)

⇔ x3 + 3×2 + 3x + 1 – x3 + 6×2 – 12x + 8 = 9×2 – 1

⇔ x3 – x3 + 3×2 + 6×2 – 9×2 + 3x – 12x = -1 – 1 – 8

⇔ -9x = -10 ⇔ x = 10/9

Vậy với x = 10/9 thì A = B.

Bài 25 trang 9 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình sau:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 25 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 1

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 25 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 2

⇔ 2.2x + 2x – 1 = 4.6 – 2x

⇔ 4x + 2x – 1 = 24 – 2x

⇔ 6x + 2x = 24 + 1

⇔ 8x = 25 ⇔ x = 25/8

Phương trình có nghiệm x = 25/8

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 25 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 3

⇔ 6(x – 1) + 3(x – 1) = 12 – 4(2x – 2)

⇔ 6x – 6 + 3x – 3 = 12 – 8x + 8 ⇔ 6x + 3x + 8x = 12 + 8 + 6 + 3

⇔ 17x = 29 ⇔ x = 29/17

Phương trình có nghiệm x = 29/17

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 25 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 4

⇔ 2003 – x = 0 ⇔ x = 2003

Phương trình có nghiệm x = 2003

Bài 3.1 trang 9 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Cho hai phương trình:

Xem thêm: Top 8 các loại phân sau đây là phân hóa học chính xác nhất

7x/8 – 5(x – 9) = 1/6(20x + 1,5) (1)

2(a – 1)x – a(x – 1) = 2a + 3 (2)

a. Chứng tỏ rằng phương trình (1) có nghiệm duy nhất, tìm nghiệm đó

b. Giải phương trình (2) khi a = 2

c. Tìm giá trị của a để phương trình (2) có một nghiệm bằng một phần ba nghiệm của phương trình (1).

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

a. Nhân hai vế của phương trình (1) với 24, ta được:

7x/8 – 5(x – 9) = 1/6(20x + 1,5)

⇔21x − 120(x − 9) = 4(20x + 1,5)

⇔21x − 120x − 80x = 6 − 1080

⇔−179x = −1074 ⇔ x = 6

Vậy phương trình (1) có một nghiệm duy nhất x = 6.

b. Ta có:

2(a − 1) − a(x − 1) = 2a + 3

⇔(a − 2)x = a + 3 (3)

Do đó, khi a = 2, phương trình (2) tương đương với phương trình 0x = 5.

Phương trình này vô nghiệm nên phương trình (2) vô nghiệm.

c. Theo điều kiện của bài toán, nghiệm của phương trình (2) bằng một phần ba nghiệm của phương trình (1) nên nghiệm đó bằng 2.

Do (3) nên phương trình (2) có nghiệm x = 2 cũng có nghĩa là phương trình (a −2 )2 = a + 3 có nghiệm x = 2.

Thay giá trị x = 2 vào phương trình này, ta được (a − 2)2 = a + 3.

Ta coi đây là phương trình mới đối với ẩn a. Giải phương trình mới này: (a − 2)2 = a + 3 ⇔ a = 7

Khi a = 7, dễ thử thấy rằng phương trình (a − 2)x = a + 3 có nghiệm x = 2, nên phương trình (2) cũng có nghiệm x = 2.

Bài 3.2 trang 9 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Bằng cách đặt ẩn phụ theo hướng dẫn, giải các phương trình sau:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 1

Xem thêm: Top 10 anilin c6h5nh2 phản ứng với dung dịch đầy đủ nhất

Lời giải:

a. Đặt Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 2 ta có phương trình 6u – 8 = 3u + 7.

Giải phương trình này:

6u – 8 = 3u + 7

⇔ 6u – 3u = 7 + 8

⇔ 3u = 15 ⇔ u = 5

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 3

⇔16x = 32 ⇔ x = 2

b. Nếu đặt u =x√2 − 1 thì x√2 = u + 1 nên phương trình có dạng

(√2 + 2)u = 2(u + 1)−√2 (1)

Ta giải phương trình (1):

(1) ⇔√2u + 2u = 2u + 2 − √2

⇔√2u = 2−√2

⇔√2u=√2(√2 − 1)⇔u = √2 − 1

⇔(√2 + 2)(x√2 – 1) = 2x√2 – √2

⇔x√2 − 1 = √2 − 1

⇔x√2 = √2

⇔x = 1

c. Nếu đặt

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 4 nên phương trình đã cho có dạng

0,05.2u = 3,3 − u, hay 0,1u = 3,3 − u

Dễ thấy phương trình này có một nghiệm duy nhất u = 3. Do đó

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 9 Sach Bai Tap Toan 8 Tap 2 5

Top 13 x 3 5 6 1 2x 3 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

x-3 phần 5 6- 1-2x phần 3

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.92 (927 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: x=-94/7. Giải thích các bước giải: (x-3)/5=6- (1-2x)/3. <=>(x-3)/5+(1-2x)/3-6=0. <=>(3x-9+5-10x-90)/15=0. <=>(-7x-94)/15=0.

Giải các phương trình sau (x – 3)/5 6 – (1 – 2x)/3

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 4.73 (406 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình sau x-35=6-1-2×3 Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

Giải x 1/2x+1/3=5/6 – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 4.4 (200 vote)
 • Tóm tắt: Đại số Ví dụ. Những bài toán phổ biến · Đại số. Giải x 1/2x+1/3=5/6.

Xem thêm: Top 9 khi nói về tia tử ngoại phát biểu nào sai

Giải 4(2x-3)/3-3/5=6x+15/15+1 – Microsoft Math Solver

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 4.2 (432 vote)
 • Tóm tắt: x=3499=23431≈2.911764706. Tick mark Image. Xem các bước giải pháp. Các bước Giải Phương trình Tuyến tính. frac { 4 ( 2 x – 3 ) } { 3 } – frac { 3 } …

(3-1/2x)(|x3/4|-5/6)0 giải chi tiết hộ e ạ, e đang cần gấp!!!

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.05 (301 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích các bước giải: Nếu x<-3/4. pt<=> (3- 1 2 x (-x-3/4-5/6)=0. <=> 3-1/2x =0. hoặc x+19/12=0. <=> x=1/6( ko thỏa mãn) hoặc x= -19/12 …

Giải các phương trình [1/(2x – 3)] – [ 3/ x(2x-3) ] 5/x

 Giải các phương trình [1/(2x - 3)] - [ 3/ x(2x-3) ] 5/x
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 3.62 (390 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình [1/(2x – 3)] – [ 3/ x(2x-3) ] = 5/x – Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập …

Xem thêm: Top 20+ căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 17 đầy đủ nhất

Toán Lớp 6: 1/ (2x – 5) 17 6 2/ 10 – 2(4 – 3x) -4 3/ – 12 3(-x 7) -18 4/ 24: (3x – 2) -3 5/ 45:5.(-3 – 2x) 3 nhanh giúp mình nha

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 3.49 (595 vote)
 • Tóm tắt: Toán Lớp 6: 1/ (2x – 5) + 17 = 6 2/ 10 – 2(4 – 3x) = -4 3/ – 12 +3(-x + 7) = -18 4/ 24: (3x – 2) = -3 5/ 45:5.(-3 – 2x) = 3 nhanh giúp mình nha, hướng dẫn.

Giải các phương trình sau (x – 3)/5 = 6 – (1 – 2x)/3 – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.19 (542 vote)
 • Tóm tắt: 3(x – 3) = 6.15 – 5(1 – 2x). ⇔ 3x – 9 = 90 – 5 + 10x. ⇔ 3x – 10x = 90 – 5 + 9. ⇔ -7x = 94 ⇔ x = – 94/7. Phương trình có nghiệm x = – 94/ …

Cho phương trình (5 – 6( (2x – 3) ) x( (3 – 2x) ) 5 ). Chọn khẳng định đúng

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 3.01 (508 vote)
 • Tóm tắt: Cho phương trình (5 – 6( (2x – 3) ) = x( (3 – 2x) ) + 5 ). Chọn khẳng định đúng.

Xem thêm: Top 8 trắc nghiệm tin học 9

Tìm x biết x-3/56- 1-2x/3

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.87 (165 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết x-3/5=6- 1-2x/3. 1) Phương trình dạng ax+b=0. 1) 2x+x+12=0. 2) x-5=3-x. 3)2x-(3-5x)=4(x+3). 4)2x+33=5-4×2. 5) x-35=6- 1-2×3. 6) 3x-26 -5=3-2(x+7) …

Giải các phương trình sau x-356-1-2×3

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 2.89 (60 vote)
 • Tóm tắt: 3(x – 3) = 6.15 – 5(1 – 2x). ⇔ 3x – 9 = 90 – 5 + 10x. ⇔ 3x – 10x = 90 – 5 + 9. ⇔ -7x = 94 ⇔ x = – 94/7. Phương trình có nghiệm x = – 94/ …

Cho phương trình 5 – 6(2x – 3) x(3 – 2x) 5. Chọn khẳng định đúng

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.64 (65 vote)
 • Tóm tắt: Cho phương trình 5 – 6(2x – 3) = x(3 – 2x) + 5. Chọn khẳng định đúng.

Bài 1: tìm x 1, ( 2x-5) + 17=6 2, 10-2(4-3x) – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 2.52 (142 vote)
 • Tóm tắt: bài 1: tìm x. 1, ( 2x-5) + 17=6. 2, 10-2(4-3x)=-4. 3, -12+3(-x+7)=-18. 4, 24:(3x -2)=-3. 5, -45:5.(-3-2x)=3. 6, x.(x+7)= 0. 7, ( x+ 12 ) .( x-3)=0.
Xem thêm
Scroll to Top