Trang chủ » Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 1: 
 
Đề bài
 
Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:
 
– Một gen quy định một tính trạng.
 
– Một gen quy định một enzim/prôtêin.
 
– Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.
 
Lời giải chi tiết
 
Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.
 
Bài 2:
 
Đề bài
 
Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.
 
Lời giải chi tiết
 
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F là xấp xỉ 9: 7 vì thế đây là kiểu tương tác bổ sung, F1 có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen, P thuần chủng
 
Kiểu tương tác có đặc điểm: khi trong kiểu gen có 2 alen trội thì cho 1 kiểu hình còn có 1 hoặc không có alen trội nào cho 1 kiểu hình
 
Quy ước gen : A – B – Hoa đỏ; A – bb/aaB – /aabb: hoa trắng
 
Ta có P: AABB × aabb ⟶ F1: AaBb; F1 × F1 : AaBb × AaBb ↔ (3A-:1aa)(3B-:1bb)
 
F2 : 9A – B – :3A – bb:3aaB – :1aabb
 
Sơ đồ lai:
 
P:         AABB    ×    aabb
 
F1                  AaBb
 
F1 × F1 : AaBb × AaBb
 
F2 : 9A – B – :3A – bb:3aaB – :1aabb
 
Bài 3: 
 
Đề bài
 
Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.
 
Lời giải chi tiết
 
Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội -lặn hoàn toàn, trội – lặn không hoàn toàn hoặc đồng trội (khi hai alen cùa cùng một gen đểu biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người.
 
Bài 4:
 
Đề bài
 
Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?
 
Lời giải chi tiết
 
Sự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn gì với các quy luật của Menđen vì tương tác gen là sự tác động qua lại giữa sản phẩm của các gen chứ không phải bản thân của các gen.
 
Cây dị hợp tử Aa chỉ cần một alen A cũng tổ hợp được đủ một lượng enzim cần thiết để chuyển chất A thành chất B. Tương tự. chỉ cần một alen B cũng tạo ra được lượng enzim cần thiết chuyển chất B thành sản phẩm p (sắc tố đỏ). Các alen đột biến a và b đều khổng tạo ra được các enzim A và B tương ứng. Do cây có kiểu gen aaBB không sản xuất ra được enzim A chuyển hoá chất A thành B nên cho dù có tạo ra được enzim B cũng không có cơ chất (chất B) để chuyển thành sản phẩm P nên hoa của chúng có màu trắng.
 
Bài 5: 
 
Đề bài
 
Hãy chọn phương án trả lời đúng.
 
Thế nào là gen đa hiệu?
 
A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.
 
B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.
 
C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.
 
D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.
 
Lời giải chi tiết
 
Gen đa hiệu là gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
 
Chọn C

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top