Trang chủ » Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 1: 

Đề bài: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?
 
Lời giải chi tiết
 
*Những chuyển biến mới về kinh tế:
 
– Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân lực sản xuất, song rất hạn chế.
 
– Kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến vẫn lạc hậu.
 
– Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.
 
*Những chuyển biến mới về xã hội:
 
– Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.
 
– Giai cấp nông dân:
 
+ Bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát.
 
+ Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt. 
 
+ Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
 
– Giai cấp công nhân: 
 
+ Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước.
 
+ Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.
 
– Giai cấp tiểu tư sản: 
 
+ Phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai.
 
+ Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.
 
– Tư sản:  bị phân hóa thành hai bộ phận:
 
+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng.
 
+ Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa. 
 
Lời giải chi tiết
 
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1925
 
Lời giải chi tiết
 
– Về lực lượng: có những sĩ phu đã chuyển sang lập trường dân chủ tư sản tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, có những hoạt động đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản, phong trào công nhân, nông dân.
 
– Về mục tiêu: có những phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản, có những hoạt động theo khuynh hướng vô sản, tiêu biểu là những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
 
– Về hình thức đấu tranh: có cả tập hợp, công khai, hoạt động bí mật, bất hợp pháp.
 
– Về quy mô: rộng lớn, kể cả ở nước ngoài như: Pháp, Trung Quốc.
 
Sai lầm và chú ý: nhận xét hay so sánh, đánh một vẫn đề nên chia ra thành các tiêu chí cụ thể.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top