Trang chủ » Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

Bài 1: 
 
Đề bài: Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh. 
 
Lời giải chi tiết
 
*Ý nghĩa lịch sử    
 
– Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.
 
– Khối liên minh công – nông hình thành.
 
– Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
 
– Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.
 
*Bài học kinh nghiệm: Để lại bài học quý về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh …
 
Bài 2:
 
Đề bài: Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931. 
 
Lời giải chi tiết
 
Đây là những cuộc cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời, là những cuộc đấu tranh có tổ chức đầu tiên của giai cấp vô sản, có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân. Tuy hình thức khởi phát vũ tranh nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công. Những cuộc khởi nghĩa này đã làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi sau này

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top