Trang chủ » Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 1: 
 
Đề bài: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?
 
Lời giải chi tiết
 
– Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ lâu đã tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, rồi sau đó lai giống và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.
 
– Tạo giống lai có ưu thế lai cao: Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.
 
 Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau. Sau đó, cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao. Nhiều khi trong cùng một tổ hợp lai,phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Thế nào là ưu thế lai?
 
Lời giải chi tiết
 
Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu,khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.
 
Bài 3:
 
Đề bài: Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.
 
Lời giải chi tiết
 
– Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau
 
– Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?
 
Lời giải chi tiết
 
Vì ở đời sau, các alen lặn có thể tổ hợp với nhau thành đồng hợp lặn tạo điều kiện cho alen lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình, ở đời sau tần số kiểu gen dị hợp giảm, đồng hợp tăng.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng?
 
A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.
 
B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.
 
C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.
 
D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không thuần chủng.
 
Lời giải chi tiết
 
Xét các phương án:
 
A, B Sai, chỉ những phép lai nhất định mới cho ra đời con có ưu thế lai cao: VD: AA x AA ⟹ AA không có ưu thế lai cao
 
C đúng
 
D sai, người ta không dùng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì ưu thế lai sẽ giảm dần ở các thế hệ sau
 
Chọn C

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top