Trang chủ » Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 1: 

Đề bài: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới
 
Lời giải chi tiết
 
– Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
 
– Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.
 
– Tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
– Cải thiện đời sống nhân dân.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế – xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới
 
Lời giải chi tiết
 
–  Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao, hiệu quả sức cạnh tranh thấp.
 
– Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thế chưa mạnh.
 
–  Hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.
 
– Tỉ lệ thất nghiệp cao, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, ở một số vùng còn thấp.
 
– Tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại.
 
– Một vấn đề bức xúc về văn hóa – xã hội còn chậm được giải quyết.
 
– Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường Xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top