Trang chủ » Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài 1: 
 
Đề bài: Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
1. Những thắng lợi lịch sử:
 
– Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.
 
– Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”.
 
– Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975.
 
– Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.
 
2. Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng:
 
– Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù trong lao động, chiến đấu kiên cường, dũng cảm.
 
– Có Đảng lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Thực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì?
 
Lời giải chi tiết
 
– Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.
 
– Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử.
 
– Không củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.
 
– Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.
 
– Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.
 
Lời giải chi tiết
 

Thời kỳ

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Từ 1919 đến 1930

6 – 1925

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập

Năm 1929

Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, Đông DươngCộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

Đầu năm 1930

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Từ 1930 đến 1945

1930 – 1931

10 – 1930

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

3 – 1935

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

7 – 1936

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

11 – 1939

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

5 – 1941

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

8 – 1945

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám

2 – 1951

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Từ 1954 đến 1975

1959 – 1960

Phong trào “Đồng khởi”

9 – 1960

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

1961 – 1965

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

1965 – 1968

Chiên lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

Năm 1968

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

1969 – 1973

 

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến tranh”

Năm 1972

Cuộc tiến công chiến lược

27 – 1 – 1973

Ký kết Hiệp định Pari

Từ 1975 đến 2000

Tháng 6 đến tháng 7 – 1976

Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

1976 – 1980

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

1981 – 1985

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

1975 – 1979

Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

12 – 1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

6 – 1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

6 – 1996

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top