Trang chủ » Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài 1: 
 
Đề bài
 
Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?
 
A. Bố mẹ phải thuần chủng.
 
B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.
 
C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
 
D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
 
E. Tất cả các điều kiện nêu trên.
 
Lời giải chi tiết
 
Tất cả các điều kiện trên đều cần cho sự phân ly đồng đều của các NST về các giao tử.
 
Bài 2: 
 
Đề bài
 
Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội – lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không? Tại sao?
 
Lời giải chi tiết
 
Vẫn đúng. Vì quy luật phân li cùa Menđen chi sự phân li của các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen.
 
Bài 3: 
 
Đề bài
 
Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội 1 lặn thì cần có các điều kiện:
 
cả bố lẫn mẹ đều phải dị hợp từ về một cặp alen, số lượng con lai phải lớn, có hiện tượng trội lặn hoàn toàn, các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.
 
Sự phân li của các cặp alen trong quá trình hình thành giao tử được thực hiện nhờ sự phân li của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình giảm phân (cơ sở tế bào học).
 
Tỉ lệ phân li kiểu hình 3: 1 là hệ quả của sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử và sự tổ hợp tự do của các giao tử trong quá trình thụ tinh.
 
Bài 4: 
 
Đề bài
 
Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?
 
Lời giải chi tiết
 
Ta cần sử dụng phép lai phân tích (lai với cơ thể mang tính trạng lặn)
 
Nếu F1: Đồng hình ⟹ kiểu gen của cây mang kiểu hình trội là đồng hợp: AA x aa ⟹ Aa
 
Nếu F2: phân ly 1 trội : 1 lặn ⟹ kiểu gen của cây mang kiểu hình trội là dị hợp: Aa x aa ⟹ 1Aa:1aa
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top