Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Bài 1 trang 112

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Bài 2 trang 112

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Đáp án

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Bài 3 trang 113

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Bài 4 trang 113

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Đáp án

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Bài 5 trang 113

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

Bài 6 trang 113

Tính tích phân 01x(1x)5dx bằng hai phương pháp:

a) Đổi biến số : u=1x;

b) Tính tích phân từng phần.

Đáp án:
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 2. Tích phân

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top