Trang chủ » Giải bài tập Bài 35. Hoocmôn thực vật

Giải bài tập Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bài 1: 

Đề bài: Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.
 
Lời giải chi tiết
 
Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra, có tác dụng điều hòa hoạt động sống của cây.
 
Các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật:
 
     – Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây, hoocmôn thực vật được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
 
     – Với nồng độ rất thấp nhưng gây những biến đổi rất lớn trong cơ thể.
 
     – Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.
 
Lời giải chi tiết
 
 Có 2 nhóm hoocmôn thực vật:
 
    * Nhóm kích thích sinh trưởng:
 
     – Auxin (AIA): kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào; tham gia vào hướng động, ứng động; kích thích hạt nảy mầm; kích thích ra rễ phụ; kích thích phát triển chồi đỉnh và ức chế sự sinh trưởng của chồi bên.
 
     – Gibêrelin (GA): tăng số lần nguyên phân, tăng sinh trưởng dãn dài tế bào; kích thích sự nảy mầm của chồi; tạo quả không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột; kích thích sinh trưởng tăng chiều cao thân.
 
     – Xitôkinin: kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già hóa của cơ thể; kích thích nảy chồi nách trong nuôi cấy mô thực vật khi kết hợp với auxin.
 
    * Nhóm ức chế sinh trưởng:
 
     – Êtilen: thúc quả nhanh chín, gây rụng lá ở cây.
 
     – Axit abxixic (AAB): kích thích sự rụng lá, sự ngủ của hạt và chồi cây; ảnh hưởng sự đóng mở khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?
 
Lời giải chi tiết
 
2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hooc môn thực vật là: (chọn 2 biện pháp bất kì).
 
      + Nuôi cấy tê bào và mô thực vật: sử dụng AIA, GA, xitôkinin với tỷ lệ phù hợp để nhân giống thực vật nhanh chóng.
 
      + Tạo quả không hạt: sử dụng GA.
 
      + Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ ở cây con: AIA, GA.
 
      + Làm quả chín nhanh (đặt xen lẫn các quả chín ít với các quả chín nhiều sẽ làm nhanh quá trình chín của quả): êtilen, đất đèn,…
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, vì  sao?
 
Lời giải chi tiết
 
 Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Vì các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, chúng sẽ được tích lũy lại trong nông phẩm gây độc hại cho người và gia súc.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top