Trang chủ » Giải bài tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức SBT Toán 8 T1

Giải bài tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức SBT Toán 8 T1

Câu 1: Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: a, Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.

b, Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó xác định với mọi giá trị của biến khác ± √2

Lời giải:

a, Một phân thức một biến mà giá trị của nó xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 ta có tập hơp số nguyên lẻ đó {7;9} nên x ≠ 7 và x ≠ 9

Suy ra: x – 7 ≠ 0 và x – 9 ≠ 0

 Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại khi giá trị phân thức kia bằng 0 thì giá trị phân này không xác định. Em tìm được bao nhiêu cặp như thế?

Lời giải:

Hai phân thức có cùng biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại. Ta chọn hai phân thức đó có cùng biến x là nghịch đảo của nhauvà không có giá trị nào của x để từ và mẫu đồng thời bằng 0.

 Bài tập toán lớp 8

Câu 5: Tìm giá trị của các biểu thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top