Trang chủ » Giải bài tập Dãy hoạt động hoá học của kim loại SGK hóa học 9

Giải bài tập Dãy hoạt động hoá học của kim loại SGK hóa học 9

Bài 1 (Trang 54 SGK Hóa 9, chương 2)

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe;                            d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe;

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn;                             e) Mg, K, Cu, Al, Fe.

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K;

Giải bài 1:

Chỉ có dãy c) gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần.

Bài 2 (Trang 54 SGK Hóa 9, chương 2)

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.

a) Fe;                       b) Zn;                                     c) Cu;                      d) Mg.

Giải bài 2:

Dùng kim loại Zn vì có phản ứng:

Zn(r) + CuSO4(dd) -> ZnSO4(dd) + Cu(r)

Nếu dùng Zn dư, Cu tạo thành không tan được tách ra khỏi dung dịch và ta thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết

Bài 3 (Trang 54 SGK Hóa 9, chương 2)

Viết các phương trình hoá học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Giải bài 3:

a) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Cu + O →  2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

Mg + CuCl2 →  MgCl2 + Cu

MgSO+ BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

Bài 4 (Trang 54 SGK Hóa 9, chương 2)

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học, nếu có.

Giải bài 4:

a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần:

CuCl2 (dd) + Zn(r) -> ZnCl2(dd) + Cu(r)

b) Hiện tượng, PTHH trong bài học.

c) Không có hiện tượng xảy ra và không có phản ứng.

d) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

2Al(r) + 3CuCl2(dd) ->  2AlCl3 + Cu(r)

Xanh                                 đỏ

Bài 5 (Trang 54 SGK Hóa 9, chương 2)

Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Giải bài 5:

Số mol H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.

a) Khi cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng:

            Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н2

Phản ứng: 0,1      ←                   0,1       (mol)

b) Chất rắn còn lại là Cu, mCu = 10,5 – 0,1 x 65 = 4 gam.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top