Trang chủ » Giải bài tập Diện tích hình thoi SBT Toán 8 T1

Giải bài tập Diện tích hình thoi SBT Toán 8 T1

Câu 1: Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất.

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Giả sử có hình thoi ABCD. Kẻ DH ⊥ AB.

Ta có: SABCD = AB.DH

Tam giác AHD vuông tại H nên: AH ≤ AD

Mà AB = AD (gt)

Nên: SABCD < AB2

Vậy SABCD có giá trị lớn nhất khi bằng AB2

Khi đó ABCD là hình vuông.

Vậy trong các hình thoi có chu vi bằng nhau thì hình vuông là hình có diện tích lớn nhất.

Câu 2: Tính diện tích hình thoi, biết cạnh của nó dài 6,2cm và một trong các góc của nó bằng 30o.

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Giả sử hình thoi ABCD có AB = 6,2cm; A = 30o

Từ B kẻ BH ⊥ AD (H ∈ AD)

Tam giác vuông AHB là một nửa tam giác đều cạnh AB nên:

BH = 1/2 AB = 3,1 (cm)

Vậy SABCD = BH.AD = 3,1.6,2 = 19,22 (cm2)

Câu 3: Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính điện tích hình thoi.

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Áp dụng Pi-ta-go vào tam giác vuông IAB, ta có: AB2 = AI2 + IB2

⇒ IB2 = AB2 – AI2 = 25 – 9 = 16

⇒ IB = 4(cm).

AC = 2AI = 2.3 = 6 (cm)

BD = 2IB = 2.4 = 8 (cm)

SABCD = 1/2 AC.BD = 1/2 .6.8 = 24 (cm2)

Câu 4: a. Hãy vẽ một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau, biết độ dài hai đường chéo đó là a và 1/2 a . Hỏi vẽ được bao nhiêu hình như vậy.

b, Có thể vẽ được mấy hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là a và 1/2 a.

c, Hãy tính điện tích các hình vẽ đó

Lời giải:

a, Vẽ được vô số hình tứ giác thỏa mãn yêu cầu

b, Vẽ được duy nhât một hình thm có 2 đường chéo là a và 1/2 a

c, Diện tích các hình vẽ đó là: S = 1/2 a. 1/2 a = 1/4 a2 (đvdt).

Câu 5: Hai đường chéo hình thoi có độ dài là 16 cm và 12 cm. Tính:

a, Diện tích hình thoi

b, Độ dài cạnh hình thoi

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

a, Ta có: SABCD = 1/2 AC.BD = 1/2 .12.16 = 96 (cm2)

b, Trong tam giác vuông OAB, ta có:

AB2 = OA2 + OB2 = AC2 + BD2

= 62 + 82 = 100

AB = 10 (cm)

c, Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD)

Ta có: SABCD = AH.CD ⇒ AH = SABCD / CD = 96/10 = 9,6 (cm)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top