Trang chủ » Giải bài tập Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm SGK vật lý 9

Giải bài tập Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm SGK vật lý 9

1. Bài C1 trang 11 sgk vật lí 9

C1. Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Hướng dẫn:

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau

đoạn mạc nối tiếp

2. Bài C2 trang 11 sgk 

C2. Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch nối tiếp R1, R2mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

U1=R1
U2 R2

Hướng dẫn:

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1và R2 là như nhau, ta có

IU1U2từ đó suy raU1R1
    R2   R2 R1   R2

3. Bài C3 trang 12 sgk vật lí 9

C3. Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: R = R1 + R2.

Hướng dẫn:

Trong mạch nối tiếp ta có U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IR. Từ đó suy ra: R = R1 + R2.

4. Bài C4 trang 12 sgk vật lí 9

C4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.
Đoạn mạch nối tiếp

+ Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Hướng dẫn:

+ Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

5. Bài C5 trang 13 sgk vật lí 9

C5. Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

Đoạn mạch nối tiếp

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Hướng dẫn:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là R = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω.

b) Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60Ω.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top