Trang chủ » Giải bài tập Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0). SGK Toán 9

Giải bài tập Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0). SGK Toán 9

Bài 27 trang 58 sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3.

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Hướng dẫn giải:

a) Vì đồ thi của hàm số đi qua điểm A(2; 6) nên ta có 6 = a . 2 + 3.

Suy ra hệ số góc a = 1,5.

b) Hàm số đã cho là y = 1,5x + 3. Đồ thị được vẽ như hình bên.

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Toán lớp 9 tập 1

Bài 28 trang 58 sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số y = -2x + 3.

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).

Hướng dẫn giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình bên.

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Toán lớp 9 tập 1

Vậy α ≈ 116034'.

Bài 29 trang 59 sgk toán 9 tập 1

Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2).

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = √3x và đi qua điểm B(1; √3 + 5).

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số đã cho là y = 2x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm A(1,5; 0) nên 0 = 2 . 1,5 + b. Suy ra b = -3.

Vậy hàm số đã cho là y = 2x – 3.

b) Hàm số đã cho là y = 3x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm A(2; 2) nên 2 = 3 . 2 + b. Suy ra b = -4.

Vậy hàm số đã cho là y = 3x – 4.

c) Vì đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng y = √3x nên nó có hệ số góc là a = √3. Do đó hàm số đã cho là y = √3x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm B(1; √3 + 5) nên √3 + 5 = √3 . 1 + b. Suy ra b = 5.

Vậy hàm số đã cho là y = √3x + 5.

Bài 30 trang 59 sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:

y = ½x + 2;                              y = -x + 2

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng y = ½x + 2 và y = -x + 2 với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ).

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)

Hướng dẫn giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình bên.

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Toán lớp 9 tập 1

b) Giao của đường thẳng y = -x + 2 với Ox là B(2; 0).

Vì hai đường thẳng y = 0,5x + 2 và y = -x + 2 đều có tung độ gốc là 2 nên giao của chúng là C(0; 2).

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Toán lớp 9 tập 1

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top