Trang chủ » Giải bài tập Hình hộp chữ nhật SBT Toán 8 T2

Giải bài tập Hình hộp chữ nhật SBT Toán 8 T2

Câu 1: Điền thêm vào chỗ trống (…)

a, Tên gọi của hình vẽ….

b, Hình này có …..cạnh

c, Hình này có …..mặt

d, Hình này có ….đỉnh

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

a, Tên gọi của của hình vẽ: hình chữ nhật ABCd, A1B1C1D1

b, Hình này có 12 cạnh

c, Hình này có 6 mặt

d, Hình này có 8 đỉnh

Câu 2: Xem hình vẽ hãy:

a, Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thắng PR.

b, Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ

c, Gọi tên mặt phẳng cũng chứa các đường thẳng PQ và MV.

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

a, Các mặt phẳng chứa đường thẳng PR là mp(PQRS) và mp(PRVT)

b, Mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưung chưa chưa thấy rõ trên hình

vẽ là mp(PRVT).

c, Các mặt phẳng cùng chứa đường thẳng PR là mp(PQRS) và mp(PRUT)

Các mặt phẳng cùng chứa đường thẳng MV la mp(TUVM) và mp(MVRS)

Câu 3: ABCd, A1B1C1D1 là một hình hộp chữ nhật.

a, Nếu 0 là trung điểm của đoạn AB thì 0 có là trung điểm của đoạn AB1 hay không?

b, K thuộc cạnh BC; liệu K có thể là điểm thuộc cạnh DD1 hay không?

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

a, Vì các mặt phẳng của hình hộp chữ nhật là những hình chữ nhật nên mp(ABB1A1) là một hình chữ nhật.

Trong hình chữ nhật ABB1A1, A1B là một đường chéo và O là trung điểm của đường chéo đó nên O cũng là trung điểm của đường chéo còn lại.

Vậy O thuộc đoạn AB1

b, Vì DD1 chứa trong mp(DCC1D1) mà K không thuộc mp(DCC1D1 ) nên điểm K không thuộc đoạn DD1

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật ABCd, A1B1C1D1. Vẽ một đường chéo của mặt (DCC1D1). Liệu đường chéo này có cắt các đường thẳng CD, D1C, DD1 hay không?

Lời giải:

Kẻ đường chéo DC1. Đường chéo DC1 cắt DC tại D

Vì mặt bên của hình hộp chữ nhật là một hình chữ nhật nên DC1cắt đường chéo C1D

Đường chéo DC1 hay đường chéo DC1 đều cắt cạnh DD1, CD, D1C

Câu 5: Quan sát hình vẽ và điền Đ(đúng) hoặc S(sai) và ô vuông

a, B, C là các điểm nằm trong mặt phẳng (P).

b, Mặt phẳng (P) chứa đựờng thắng AB

c, Đường thẳng l cắt AB ở điểm B

d, A,B,G là ba điểm cùng nằm trên một mặt phẳng

e, B,F và D là ba điểm thẳng hàng

f, B,C,E và D là bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng

Lời giải:

a, B, C là các điểm nằm trong mặt phẳng (P). Đ

b, Mặt phẳng (P) chứa đựờng thắng AB S

c, Đường thẳng l cắt AB ở điểm B S

d, A,B,G là ba điểm cùng nằm trên một mặt phẳng Đ

e, B,F và D là ba điểm thẳng hàng S

f, B,C,E và D là bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng Đ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top