Trang chủ » Giải bài tập Hình lăng trụ đứng SBT Toán 8 T2

Giải bài tập Hình lăng trụ đứng SBT Toán 8 T2

Câu 1: Trong các hình vẽ sau đây, hình vẽ nào biểu diễn một hình lăng trụ đứng?

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Hình số (3), (4), (5) là hình lăng trụ đứng.

Câu 2: Một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có:

  1. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh
  2. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh
  3. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh
  4. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

Kết quả nào trên đây là đúng?

Lời giải:

Một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.

Vậy chọn đáp án B

Câu 3: Hãy cho bịết:

a, Một lăng trụ đứng có 6 mặt thì đáy của hình lăng trụ là hình gì?

b, Một lăng trụ đứng có 8 mặt thì đáy của hình lăng trụ là hình gì?

Lời giải:

a, Một lăng trụ đứng có 6 mặt thì đáy là một tứ giác

b, Một lăng trụ đứng có 8 mặt thì đáy của lăng trụ đó là một lục giác

Câu 4: Hình vẽ biểu diễn một lăng trụ đứng có đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

a, Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau

b, Các cạnh bên BE và EF vuông góc với nhau;

c, Các cạnh bên AC và DF vuông góc với nhau

d, Các cạnh bên AC và DF song song với nhau;

e, Hai mặt phẳng (ABC) và (DEF) song song với nhau;

f, Hai mặt phẳng (ACFD) và (BCFE) song song với nhau;

g, Hai mặt phẳng (ABED) và (DEF) vuông góc với nhau.

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

a, Sai vì AB không phải là cạnh bên.

b, Sai vì EF không phải là cạnh bên.

c, Sai vì AC và DF không phải là cạnh bên và không vuông góc.

d, Sai vì AC và DF không phải là cạnh bên.

e, Đúng vì mp (ABC) // mp (DEP).

f, Sai vì mp (ACFD) và mp (BCFE) cắt nhau.

g, Đúng vì mp (ABED) và mp (DEP) vuông góc với nhau

Câu 5: ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng có đáy là một hình chữ nhật.

a, Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.

b, Những cặp mặt phẳrig nào vuông góc với nhau?

c, Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) có vuông góc với nhau hay không?

Lời giải:

a, Những cặp mặt phẳng song song với nhau là:

mp(ABCD) và mp(XYHK)

mp(ADKX) và mp(BCHY)

mp(ABYX) và mp(CDKH)

b, Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau là:

mp (ABCD) và mp.(ADKX); mp (XYHK) và mp (ADKX)

mp (ABCD) và mp (ABYX); mp (XYHK) và mp (ABYX)

mp (ABCD) và mp mp (BCHY); mp (XYHK) và mp (BCHY)

mp (ABCD) và mp (CDKH); mp (XYHK) và mp (CDKH)

mp(ADKX) và mp(CDKH); mp (ADKX) và mp (ABYX)

mp (BCHY) và mp (CDKH); mp (BCHY) và mp (ABYX)

c; Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) vuông góc với nhau

Câu 6: Quan sát các hình khai triển trên hình vẽ dưới rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để được hình lăng trụ đứng (sử dụng các số cho trên hình)

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Hình a có 5 mặt ghép thành lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì cạnh 2 sẽ được ghép với cạnh AB ta sẽ được lăng trụ đứng

Hình b có 5 mặt ghép thành lăng trụ đứng là tam giác có cạnh là AB nên cạnh số 1 ghép với cạnh AB ta sẽ được lăng trụ đứng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top