Trang chủ » Giải bài tập 10.1 đến 10.10 trang 14, 15 Sách bài tập Hóa học 8

Giải bài tập 10.1 đến 10.10 trang 14, 15 Sách bài tập Hóa học 8

Bài 10.1 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung.

Hóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử.

“Hóa trị là con số biểu thị … của … nguyên tố này (hay …) với … nguyên tố khác. Hóa trị của một … (hay …) được xác định theo … của H chọn là đơn vị và … của O là hai đơn vị”.

Lời giải:

Khả năng liên kết; nguyên tử (hay nhóm nguyên tử); nguyên tử; nguyên tố(hay nhóm nguyên tố); hóa trị; hóa trị.

Bài 10.2 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa kí hiệu biểu thị một hóa trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau:

a) Tính hóa trị của X và Y.

b) Viết sơ đồ công thức hợp chất giữa nguyên tố Y và O, giữa nguyên tố X và Y.

Lời giải:

a) Vì và X = O → X có hóa trị II.

Vì → Y có hóa trị I.

b) Y-O-Y; Y-X-Y.

Bài 10.3 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau: HCl; H2O; NH3; CH4.

Lời giải:

a) HCl: H-Cl

b) H2O: H-O-H

c) NH3:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

d) CH4:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Bài 10.4 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau. Cho biết S hóa trị II:

K2S; MgS; Cr2S3; CS2

Lời giải:

a) K2S: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = I

Vậy K có hóa trị I.

b) MgS: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = II

Vậy Mg có hóa trị II.

c, Cr2S3: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = III

Vậy Cr có hóa trị III.

d, CS2: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = IV

Vậy C có hóa trị IV.

Bài 10.5 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hóa trị O và nhóm (CO3) hóa trị II:

Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3; Li2CO3.

Lời giải:

a) Ba(NO3)2: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: a.1 = II.2 → a = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = II

Vậy Ba có hóa trị II.

b) Fe(NO3)3: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = I.3 → b = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = III

Vậy Fe có hóa trị III.

c) CuCO3: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: c.1 = II.1 → c = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = II

Vậy Cu có hóa trị II.

d) Li2CO3: Ta có Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: d.2 = II.1 → d = Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị = I

Vậy Li có hóa trị I.

Bài 10.6 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Lập công thức hóa học của những chất hai nguyên tố như sau:

Si(IV) và H; P(V) và O;

Fe(III) và Br(I); Ca và N(III).

Lời giải:

a) Si(IV) và H: Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: IV.x = y.I

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị. Vậy công thức hóa học của SixHy là SiH4.

b) P(V) và O: Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: V.x = II.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị. Vậy công thức hóa học của PxOy là P2O5.

c) Fe(III) và Br(I): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị. Vậy công thức hóa học của FexBry là FeBr3.

d) Ca và N(III): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: II.x = III.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị. Vậy công thức hóa học của CaxNy là Ca3N2.

Bài 10.7 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Lập công thức hóa học của những chất hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

Ba và nhóm (OH); Al và nhóm (NO3);

Cu(II) và nhóm (CO3) Na và nhóm (PO4)(III).

Lời giải:

a) Ba và nhóm (OH): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Bax(OH)y là Ba(OH)2.

b) Al và nhóm (NO3): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Alx(NO3)y là Al(NO3)3.

c) Cu(II) và nhóm (CO3): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: II.x = II.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Cux(CO3)y là CuCO3.

d) Na và nhóm (PO4)(III): Ta có: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Theo quy tắc hóa trị: I.x = III.y

Tỉ lệ: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

Vậy công thức hóa học của Nax(PO4)y là Na3PO4.

Bài 10.8 trang 15 sách bài tập Hóa 8:

Biết Cr (crom) hóa trị III, hãy chọn công chức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây:

(1) CrSO4; (2) Cr2S04; (3) CrO; (4) CrO2

(5) Cr(SO4)2; (6) Cr2(SO4)3. (7) Cr2O; (8) Cr2O3

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

Lời giải:

a) Những công thức hoá học đúng:

Cr hoá trị II: CrSO4, CrO.

Cr hoá trị III: Cr2(SO4)3, Cr2O3.

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

CrSO4 = 52 + 32 + 4 X 16 = 148 (đvC),

CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

Cr2(SO4)3 = 2 X 52 + 3(32 + 4 X 16) = 392 (đvC),

Cr2O3 = 2 X 52 + 3 X 16 = 152 (đvC).

Bài 10.9* trang 15 sách bài tập Hóa 8:

Người ta xác định được rằng nguyên tố silic(Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hidro.

a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

b) Xác định hóa trị của Silic trong hợp chất.

Lời giải:

a) Gọi công thức của hợp chất là SixHy.

Theo đề bài ta có:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 10: Hóa trị

CTHH của hợp chất là SiH4.

Phân tử khối là: 28 + 4.1 = 32 (đvC)

b) Hóa trị của Si trong hợp chất SiH4 là IV.

Bài 10.10* trang 15 sách bài tập Hóa 8:

Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.

a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top