Trang chủ » Giải bài tập Khái niệm hai tam giác đồng dạng SGK Toán 8

Giải bài tập Khái niệm hai tam giác đồng dạng SGK Toán 8

Bài 23 trang 71 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

a) a là mệnh đề đúng.

b) b là mệnh đề sai

Bài 24 trang 72 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

A'B'C' ∽ A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K1, A"B"C" ∽ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

Bài 25 trang 72 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số ½.

Hướng dẫn giải:

Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của tam giác ABC.

=> MN // BC.

=>  AMN ∽  ABC theo tỉ số K = ½.

Bài 26 trang 72 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3

Hướng dẫn giải:

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2/3AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có AMN ∽ ABC theo tỉ số đồng dạng K = 2/3

Dựng  A'B'C' = AMN (theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Bài 27 trang 72 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dang, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Hướng dẫn giải:

a) MN // BC => AMN ∽ ABC

ML // AC => MBL ∽ ABC

và AMN ∽ MLB

b) AMN ∽ ABC có:

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

Bài 28 trang 72 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

A'B'C' ∽ ABC theo tỉ số đồng dạng K = 3/5 

a) Tính tỉ số chú vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Hướng dẫn giải:

a)  A'B'C' ∽ ABC theo tỉ số đồng dạng K = 3/5.

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top