Trang chủ » Giải bài tập Trường hợp đồng dạng thứ nhất Toán 8

Giải bài tập Trường hợp đồng dạng thứ nhất Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 73: Hai tam giác ABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)

Trên các cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho

AM = A’B’ = 2cm; AN = A’C’ = 3cm.

Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác ABC, AMN, A’B’C’?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

⇒ MN // BC (định lí Ta lét đảo)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

ΔAMN ∼ ΔABC; ΔAMN ∼ ΔA’B’C; ΔABC ∼ ΔA’B’C’

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 74: Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Lời giải

Ba cạnh ΔABC tương ứng tỉ lệ với ba cạnh ΔDFE

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

⇒ ΔABC ∼ ΔDFE

Bài 29 (trang 74-75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 35.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Hình 35

a) ΔABC và ΔA’B’C’ có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác A’B’C’ và có chu vi bằng 55cm.

Hãy tính độ dài của các cạnh tam giác A’B’C’ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là 15/17 và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5cm. Tính hai cạnh đó.

Lời giải:

Giả sử ΔABC ∼ ΔA’B’C’ có hai cạnh tương ứng là AB và A’B’ có hiệu AB – A’B’ = 12,5 (cm)

Do ΔABC ∼ ΔA’B’C’ nên

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top