Trang chủ » Giải bài tập Trường hợp đồng dạng thứ hai SGK toán 8

Giải bài tập Trường hợp đồng dạng thứ hai SGK toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 75: Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như trong hình 36.

– So sánh các tỉ số Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai.

– Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai, so sánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Đo các cạnh ta có: BC ≈ 6 cm; EF ≈ 12 cm

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Dự đoán: ΔABC ∼ ΔDEF

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 76: Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây (h.38):

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải

ΔABC và ΔDEF có

∠A = ∠D = 70o

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

⇒ ΔABC ∼ ΔDEF (c.g.c)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 77:

a) Vẽ tam giác ABC có ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)

b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 32 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠ 180o), đặt các đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 8cm, OD = 10cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 33 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 34 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Dựng tam giác ABC, biết …

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top