Trang chủ » Giải bài tập Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương SGK Toán 9

Giải bài tập Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương SGK Toán 9

1. Bài 17 trang 14 sgk Toán 9 – tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

2. Bài 18 trang 14 sgk Toán 9 – tập 1

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

3. Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

4. Bài 20 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

5. Bài 21 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

Khai phương tích 12.30.40 được:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

6. Bài 22 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

7. Bài 23 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

Chứng minh:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

8. Bài 24 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

9. Bài 25 trang 16 sgk Toán 9 – tập 1

Tìm x biết:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Ta có 1 – x ≥ 0 khi x ≤ 1. Do đó:

khi x ≤ 1 thì │1 – x│ = 1 – x.

khi x > 1 thì │1 – x│ = x -1.

Để giải phương trình │1 – x│= 3, ta phải xét hai trường hợp:

– Khi x ≤ 1, ta có: 1 – x = 3 ⇔ x = -2.

Vì -2 < 1 nên x = -2 là một nghiệm của phương trình.

– Khi x > 1, ta có: x – 1 = 3 ⇔ x = 4.

Vì 4 > 1 nên x = 4 là một nghiệm của phương trình.

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = -2 và x = 4.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top