Trang chủ » Giải bài tập Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương SGK Toán 9

Giải bài tập Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương SGK Toán 9

1. Bài 28 trang 18 sgk Toán 9 – tập 1

Tính

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

2. Bài 29 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1

Tính

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

3. Bài 30 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

4. Bài 31 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

5. Bài 32 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1

Tính

 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

6. Bài 33 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

7. Bài 34 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

8. Bài 35 trang 20 sgk Toán 9 – tập 1

Tìm x, biết:

a) sqrt{left(x-3right)^2}=9

b)sqrt{4x^2+4x+1}=6

Hướng dẫn giải:

a) sqrt{left(x-3right)^2}=9 Rightarrow left | x -3 right | =9

Khi x ≥ 3 thì x – 3 ≥ 0 Do đó |x – 3| = x – 3

Ta phải giải phương trình x – 3 = 9 Suy ra x = 12.

Vì 12 > 3 nên x = 12 là một nghiệm.

Khi x < 3 thì x – 3 < 0. Do đó | x – 3| = 3 – x

Ta phải giải phương trình -x + 3 = 9 Suy ra x = -6 Vì -6 < 3 nên x = -6 là một nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x = 12 và x = -6.

b)

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top