Trang chủ » Giải bài tập Bảng Căn bậc hai SGK Toán 9

Giải bài tập Bảng Căn bậc hai SGK Toán 9

1. Bài 38 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

5,4;       7,2;           9,5;         31;            68.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

sqrt{5,4} approx 2,324

sqrt{7,2} approx 2,683

sqrt{9,5} approx 3,082

sqrt{31} approx 5,568

sqrt{68} approx 8,246

So sánh kết quả, ta thấy:

sqrt{5,4}<sqrt{7,2}<sqrt{9,5}<sqrt{31}<sqrt{68}

2. Bài 39 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

115;        232;       571;         9691.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

Bảng Căn bậc hai

3. Bài 40 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

0,71;        0,03;          0,216;

0,811;     0,0012;      0,000315.

Bảng Căn bậc hai

4. Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Bảng Căn bậc hai

5. Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x2 = 3,5;

b) x2 = 132

Hướng dẫn giải:

a) x^2=3,5 Rightarrow x=2sqrt{2,5} Rightarrow xapprox 1,87

b) x^2=132 Rightarrow x=sqrt{132} Rightarrow xapprox 11,48

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top