Trang chủ » Giải bài tập Mắt SGK vật lý 9

Giải bài tập Mắt SGK vật lý 9

Bài C1 trang 128 sgk vật lý 9

C1. Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thể thủy tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt?

Bài giải:

Những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh: Đều có một bộ phận với vai trò như một thấu kính hội tụ để thu ảnh (đó là vật kính hoặc thể thủy tinh) và một bộ phận để hứng ảnh, đó là phim hoặc màng lưới.
Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt.

Bài C6 trang 130 sgk vật lý 9

C6. Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất?

Bài giải:

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài nhất. Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ ngắn nhất.

Bài C5 trang 130 sgk vật lý 9

C5. Một người đứng cách một cột điện 20m. Cột điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới là bao nhiêu?

Bài giải:
Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 39: Mắt - Chương 3 Quang học

Xem hình 48.2.

Trên hình ta biểu diễn cột điện bằng đoạn AB (AB = 8cm); O là thể thủy tinh (OA = 20m); A'B' là ảnh cột điện trên màng lưới (OA' = 2cm). Ta có:

frac{A'B'}{OA'}=frac{AB}{OA}Rightarrow A'B'=ABfrac{OA'}{OA}=0,8cm

Bài 9 trang 203 sgk vật lý 11

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì?

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (kính đeo sát mắt).

c) Điểm Cc cách mắt 10cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu? (kính đeo sát mắt).

Hướng dẫn giải:

a) Cv thật, cách mắt hữu hạn => mắt cận

b) fk = -OCv = -50 cm => Dk = -2 dp.

c) d' = -OCc = -10 cm;  d=frac{left(-10right)left(-50right)}{40}=12,5cm

Bài 10 trang 203 sgk vật lý 11

Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1dp.

a) Xác định điểm cực cận và điểm cực viễn.

b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo cách mắt 2cm để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25cm không điều tiết.

Hướng dẫn giải:

a) Cv: ∞; OCc = 100 cm

b) d' → ∞; d = f = 25 – 2 = 23 cm; D ≈ 4,35 dp.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top